The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Peb Xav Hnov Los Ntawm Koj
Disability Rights California, Xeev California Cov Kab Ke Tiv Thaiv thiab Pab Txhawb, yog cov chaw haujlwm pub dawb uas pab txhawb, pab qhia, pab txhawb nrhiav qhov tseeb, thiab daws teebmeem rau ua ntej thiab tiv thaiv cov cai ntawm Cov Neeg Nyob Hauv Xeev California uas yog neeg xiam oos qhab. Peb ua kom tsis pub muaj dab tsi cuam tshuam, tag nrho txhua tus, ntau yam sib txawv hauv ntiaj teb uas saib siab txhua tus neeg thiab lawv lub suab. Hauv lub ntiaj teb no, txhua tus neeg muaj kev xiam oos qhab txaus siab rau lub zog ntawm kev muaj cai sib luag thiab muaj lub caij nyoog sib luag, muaj suab npe, muaj kev xaiv, muaj kev ywj pheej thiab tsis muaj kev tsim txom, tsis saib xyuas, thiab kev sib cais.

Peb xav tau koj cov lus pom thaum peb tshuaj xyuas thiab hloov kho peb cov haujlwm tseem ceeb uas yuav tsum xaiv ua ntej hauv tsib lub xyoo. Thov qhia peb paub seb koj puas pom zoo nrog qhov teebmeem ntawd hauv peb qhov kev npaj tam sim no seb puas yog ib qho tseem ceeb rau koj lossis seb puas muaj lwm qhov tseem ceeb yuav tau xaiv ua ntej uas koj xav kom peb saib xyuas. Koj tuaj yeem mus saib peb cov hom phiaj tam sim no thiab cov hom phiaj me uas piav qhia txog peb Qhov Kev Npaj Pab Txhawb xyoo 2016-2017, ntawm
http://www.disabilityrightsca.org/connect/AdvocacyPlan/AdvocacyPlan2013to2017w2016to2017Obj.pdf

Koj tuaj yeem hais qhia peb txog yam uas tseem ceeb uas yog teb cov lus nug hauv qab no. Yog tias koj xav tau kev pab, thov hu rau peb ntawm (800) 776-5746 thiab hais tias, “Kuv xav tau kev pab nrog koj qhov kev ntsuam xyuas.”

Peb xav tau koj cov lus teb tsis pub dhau Lub Plaub Hli 2, 2017

1. Cov teebmeem loj tshaj plaws rau cov neeg xiam oos qhab nyob rau niaj hnub no yog dab tsi?
Your answer
2. Yam tseem ceeb tshaj plaws uas Disability Rights California yuav tsum ua haujlwm txog nyob hauv xyoo tom ntej yog dab tsi?
Your answer
3. Nyob hauv qab txhua lub ncauj lus hauv qab no, xaiv yog yam tseem ceeb tshaj uas koj xav tias Disability Rights California yuav tsum mob siab rau txog.
Your answer
Kev Tsim Txom thiab Tsis Saib Xyuas
Kev sib cais
Kev ntiav ua haujlwm
Vaj tse nyob
Kev Nyob hauv Lub Zej Zog: Kho Mob thiab Cov Kev Pab Sij Hawm Ntev
Kev Nyob hauv Lub Zej Zog: Lub Chaw Pab Cuam Hauv Cheeb Tsam
Kev Mob Hlwb
Kev xaiv tsa
Cov Hluas
Puas yog koj muaj lwm cov lus taw qhia rau peb?
Your answer
4. Ntsig Txog Koj (Xaiv tau) Peb xav paub ntau ntxiv txog koj.
Your answer
Koj yog haiv neeg twg?
Koj puas yog ib tus neeg xiam oos qhab? (xaiv txhua qhov uas haum rau)
Puas yog koj nyob hauv yim neeg uas muaj ib tus neeg xiam oos qhab? (xaiv txhua qhov uas haum rau)
Puas yog koj yog tus neeg ntawm LGBTIQ lub zej zog?
Puas yog koj? (xaiv txhua qhov uas haum rau)
Ua tsaug qhov koj siv lub sij hawm los pab Disability Rights California!Yog tias koj muaj lus nug, tiv toj rau Erica Edwards ntawm Erica.Edwards@disabilityrightsca.org lossis ntawm (916) 504-5967, suav sau cov xovtooj tau lees txais. Koj tuaj yeem muab cov ntawv ntsuam xyuas fev mus rau (916) 504-5801 lossis xa hauv ntawv mus rau Erica Edwards ntawm Disability Rights California, 1831 K Street, Sacramento, CA 95811. XAIV TAU:
Your answer
Npe:
Your answer
Chaw Nyob:
Your answer
Nroog, Xeev, Zip Code:
Your answer
Chaw Nyob E-mail:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms