แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรายงานประจำปี 2560 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจของหน่วยงานหรือผู้รับบริการ ที่มีต่อรายงานประจําปี 2560
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงรายงานประจําปีในปีต่อไป
แบบสํารวจนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นการสํารวจความพึงพอใจที่มีต่อรายงานประจำปี 2560 แบ่งเป็นระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ
ระดับ 1 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปรับปรุง
ระดับ 2 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใช้
ระดับ 3 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 4 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ระดับ 5 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
โปรดตอบแบบสํารวจให้ครบทุกข้อความตามความเป็นจริง เพื่อนําผลไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
วุฒิการศึกษา *
อาชีพ *
หน่วยงาน *
Your answer
ตอนที่ 2 เป็นการสํารวจความพึงพอใจที่มีต่อรายงานประจำปี 2560
ด้านรูปเล่ม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
1. รูปเล่มน่าสนใจ
2. ภาพที่ใช้ประกอบ
3. ขนาดและจำนวนหน้า
4. สีสัน
ด้านเนื้อหาสาระ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
1. ทันสมัย
2. ครอบคลุม
3. ถูกต้อง
4. ชัดเจน
5. เหมาะสม
ด้านการนำข้อมูลในรายงานประจำปี 2560 ไปใช้ประโยชน์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
1. นำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน
2. นำข้อมูลไปถ่ายทอด/เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ด้านระยะเวลาที่จัดส่ง *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ระยะเวลาที่จัดส่งเหมาะสมหรือไม่
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อมูลที่ท่านอยากให้เพิ่มเติมในรายงานประจำปี
Your answer
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ต้องการให้ปรับปรุงการจัดทำรายงานประจำปี
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms