Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ platusis veiklos kokybės įsivertinimas.
Siekiant tobulinti Kauno lopšelio-darželio "Ežiukas" veiklą, vidaus audito koordinavimo grupė vykdo apklausą, kurios tikslas – įvertinti esamą situaciją, išsiaiškinti stipriąsias ir tobulintinas veiklos sritis.
• Veiklos kokybės išorinis vertinimas atliekamas remiantis Kauno miesto neformaliojo švietimo mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos aprašu patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6d. sprendimu Nr. T-598
1 sritis. Mokyklos kultūra. 1.1. Etosas *
Prastai
Neblogai
Gerai
Labai gerai
1.1.1. Vertybės
1.1.2. Mikroklimatas
1 sritis. Mokyklos kultūra. 1.2. Įvaizdis ir viešieji ryšiai *
Prastai
Neblogai
Gerai
Labai gerai
1.2.1. Savitumas
1.2.2. Informacija apie įstaigos veiklą
1.2.3. Viešieji ryšiai
2 sritis. Ugdymas(is). 2.1. Ugdymo turinys *
Prastai
Neblogai
Gerai
Labai gerai
2.1.1. Ugdymo programos
2.1.2. Ugdymo turinio planavimas
2.1.3. Ugdymo(si) aplinkos (vidaus ir išorės), priemonių atitiktis vaikų amžiui ir poreikiams
2 sritis. Ugdymas(is). 2.2. Ugdymo(si) proceso organizavimas *
Prastai
Neblogai
Gerai
Labai gerai
2.2.1. Pedagogo santykis su vaikais
2.2.2. Vaikų dalyvavimas
2.2.3. Vaiko globa ir saugumas
2.2.4. Ugdymo metodai
2 sritis. Ugdymas(is). 2.3. Vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimas *
Prastai
Neblogai
Gerai
Labai gerai
2.3.1. Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema
2.3.2. Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo rezultatų panaudojimas
3 sritis. Švietimo pagalba vaikui. 3.1. Vaiko teisių užtikrinimas *
Prastai
Neblogai
Gerai
Labai gerai
3.1.1. Klausimų, susijusių su vaiko teisėmis, sprendimas
3 sritis. Švietimo pagalba vaikui. 3.2. Švietimo pagalbos teikimas *
Prastai
Neblogai
Gerai
Labai gerai
3.2.1. Pagalbos atitiktis vaikų poreikiams
3.2.2. Pagalbos, paslaugų organizavimas
4 sritis. Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais). 4.1. Tėvų dalyvavimas įstaigos veikloje *
Prastai
Neblogai
Gerai
Labai gerai
4.1.1. Tėvų dalyvavimas vaikų ugdymo(si) procese
4.1.2. Tėvų vaidmuo priimant sprendimus
4 sritis. Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais). 4.2. Pagalba tėvams *
Prastai
Neblogai
Gerai
Labai gerai
4.2.1. Informacijos apie įstaigos veiklą pateikimas tėvams
4.2.2. Tėvų pedagoginis švietimas
5 sritis. Mokyklos valdymas. 5.1. Mokyklos veiklos planavimas *
Prastai
Neblogai
Gerai
Labai gerai
5.1.1. Strateginis planavimas
5.1.2. Metinis veiklos planavimas
5.1.3. Įsivertinimo procesas ir rezultatų naudojimas planavimui
5 sritis. Mokyklos valdymas. 5.2. Vadovavimo stilius *
Prastai
Neblogai
Gerai
Labai gerai
5.2.1. Vadovavimo principai, lyderystė
5.2.2. Personalo komplektavimas ir darbo organizavimas
5 sritis. Mokyklos valdymas. 5.3. Materialinių išteklių valdymas *
Prastai
Neblogai
Gerai
Labai gerai
5.3.1. Lėšų valdymas
5.3.2. Turto valdymas
5.3.3. Patalpų naudojimas
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy