แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน และความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1(มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) (ปรับปรุงใหม่)
แบบประเมินนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุในเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเป้าประสงค์ที่ 5 เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบถึงระดับความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานที่มีอยู่ใน ปัจจุบันต่อมหาวิทยาลัย และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อไปอันจะนำไปสู่ การทำให้ องค์กรมีบรรยากาศในการทำงานที่ดีขึ้น และร่วมกันทำงานอย่างมีความสุขในอนาคต ด้วยการค้นหาค่าเฉลี่ย ของระดับความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ในการตอบตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ต่อไป

แบบสำรวจแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ตอนที่ 3 ความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Report Abuse