แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ ปีการศึกษา 2560 มทร.ล้านนา ลำปาง
คำชี้แจง แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการของระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อนำไปประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป ผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
1. ประเภทผู้ตอบแบบประเมิน *
2. สังกัด/หน่วยงาน ผู้ตอบแบบประเมิน *
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
3.1 ด้านเนื้อหา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ครอบคลุมตามความต้องการ
2. ประโยชน์ต่อการทำงาน
3. ความสะดวกในการเรียกดูและสืบค้นข้อมูล
4. การเข้าถึงระบบทำได้ง่ายและรวดเร็ว
5. รายงานผลได้ตามต้องการ
3.2 ด้านการออกแบบ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.เมนูใช้งานง่าย
2.ความสวยงามและน่าสนใจของระบบ
3.การจัดรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน
4.ความเร็วในการแสดงผลข้อมูล
5.ข้อความสื่อความหมายชัดเจน
6.ความเหมาะสมของรูปแบบรายงาน
3.3 ด้านการนำไปใช้ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ข้อมูลมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ต่อยอด
2.เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นไปตามความต้องการ
3.มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย
4.เป็นสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service