แบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลให้การลงทุนในตลาดซื้อขายทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) ของนักลงทุนรายย่อยประสบความสำเร็จ

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้การลงทุนในตลาดซื้อขายทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) ของนักลงทุนรายย่อยประสบความสำเร็จ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามนี้จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น จึงใคร่ขอความกรุณาท่านผู้ตอบแบบสอบถามโปรดแสดงความคิดเห็นที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จของงานวิจัยนี้ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือของทุกท่านในครั้งนี้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question