ข้อมูลพื้นฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ

ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง กรอกข้อมูลพื้นฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ
เพื่อรวมรวมเป็นภาพรวมอำเภอขุขันธ์ และจัดส่งให้ สสจ.ศก ภายใน 10 ตุลาคม 2554 นี้ ครับ
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้
  จำเป็นต้องตอบคำถามนี้