แบบสำรวจ LD 1
บุคลากรมีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางขององค์การ
และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน *
1. สถานภาพการทำงานในปัจจุบัน *
2. วุฒิการศึกษาสูงสุด *
3. ตำแหน่ง/หน้าที่ปัจจุบัน *
4. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่ส่วนราชการ/ หน่วยงานนี้ (เศษของปีถ้าเกิน 6 เดือน คิดเป็น 1 ปี) *
5. คุณได้รับทราบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และโครงการริเริ่มของจังหวัด จากแหล่งใด? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
6. คุณมีความพึงพอใจต่อการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางของจังหวัด และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด *
มากที่สุด
มาก
พอสมควร
ค่อนข้างน้อย
น้อย
1) ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดกำหนดทิศทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานสำหรับคุณ
2) ข้าพเจ้ารู้และเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และโครงการริเริ่มของจังหวัด
3) วิสัยทัศน์ของจังหวัดง่ายต่อการจดจำ/ เข้าใจได้ง่าย
4) วิสัยทัศน์ฯ สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์รวมได้ภายใน 4 ปี
5) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) ในการพัฒนาจังหวัดสอดคล้องกับเป้าประสงค์ (GOAL)
6) เป้าประสงค์สอดคล้องกับตัวชี้วัด (KPI) และค่าเป้าหมาย (Target)
7) ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดมีความเหมาะสมตาม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8) ตัวชี้วัด (KPI) และค่าเป้าหมาย (Target) สอดคล้องกับกลยุทธ์ (Strategy)
9.1) จังหวัดมีกลยุทธ์ด้านพันธกิจที่รองรับ/ เอาชนะความท้าทายที่ระบุในลักษณะสำคัญขององค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9.2) จังหวัดมีกลยุทธ์ด้านปฏิบัติการที่รองรับ/ เอาชนะความท้าทายที่ระบุในลักษณะสำคัญขององค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9.3) จังหวัดมีกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่รองรับ/ เอาชนะความท้าทายที่ระบุในลักษณะสำคัญขององค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10) กลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์สามารถนำไปปฏิบัติ ได้จริงและมีโครงการริเริ่มรองรับ
11) โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2561ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ
12) หน่วยงานของคุณมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการฯ อย่างชัดเจน
13) ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการฯ มีสมรรถนะพร้อม (Competency) ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว
14) มีระบบในการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
15) โครงการฯ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณทันตามเวลาที่กำหนด
16) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในโครงการฯ บรรลุผลสำเร็จ
17) กลุ่มผู้รับบริการภายใต้โครงการมีความพึงพอใจในแต่ละโครงการ
18) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินการโครงการมีความพึงพอใจในโครงการดังกล่าว
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms