КІРІC САУАЛНАМАCЫ / ВХОДНАЯ АНКЕТА-
Құрметті әріптес!
Біз, Сіздің сұранысыңыз бен қажеттілігіңізге бағытталған курстың сапасы мен тиімділігін арттыруға мүдде танытамыз. Сондықтан, Сізден келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

Уважаемый коллега!
Мы заинтересованы в повышении качества и эффективности курсов, которые ориентированы на Ваши образовательные запросы. В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы:
Компьютердің нөмірі / Номер компьютера *
Курс тақырыбы / Тема курса *
Курстың басталу мерзімі / Дата начало курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Курстың аяқталу мерзімі / Дата окончания курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Тыңдаушының санаты / Категория слушателей *
Курс жетекшісі / Руководитель курсов *
Тыңдаушының ТАӘ / ФИО слушателя *
Жасы / Возраст *
Қала / Город *
Жұмыс орны / Место работы *
Педагогтік еңбек өтілі / Педагогический стаж *
Лауазымды жұмыс өтілі / Стаж работы по занимаемой должности *
Санаты / Категория *
Лауазымы / Должность *
Біліктілікті арттыру курсынан өткен соңғы жылы / Год прохождения последних курсов ПК *
№1 сұрақ / вопрос. Курсқа қандай мақсатпен келдіңіз? (тиісті бірнеше жауапты белгілеңіз) / Цель обучения на курсах повышения квалификации? (отметьте несколько необходимых ответов) *
Required
№2 сұрақ / вопрос. Ағылшын тілін меңгеру деңгейіңізді көрсетіңіз / Укажите уровень Вашего владения английским языком *
№3 сұрақ / вопрос. ҚР орта білім беру мазмұнын жаңарту мен жоғарғы сыныптарда ЖМБ пәндерін оқытуда ағылшын тіліне көшу бойынша Сіз қаншалықты хабардарсыз? / Насколько Вы осведомлены о содержании обновления среднего образования РК и перехода на преподавание предметов ЕМН на английском языке в старших классах? *
№4 сұрақ / вопрос. Сіздің пікіріңізше кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыруда оқытудың төмендегі қандай тәсілдері неғұрлым тиімді деп ойлайсыз? (Тиісті бірнеше жауапты белгілеңіз) / Какие формы обучения, на Ваш взгляд, наиболее продуктивны для повышения уровня профессиональных компетентностей? (отметьте несколько необходимых ответов) *
Required
№5 сұрақ / вопрос. Сіз ағылшын тілін қалайша меңгердіңіз? / Как вы изучали английский язык? *
Required
№6 сұрақ / вопрос. Сіз білім берудің инновациялық амалдары туралы ақпаратты қандай дерек көздерінен аласыз? / Из каких источников Вы получаете информацию об инновационных подходах к образованию? *
Required
№7 сұрақ / вопрос. Компьютерде жұмыс жасау дағдысын меңгеру деңгейіңізді балл арқылы бағалаңыз (2-жақсы меңгердім, 1-нашар меңгердім, 0-мүлдем меңгермедім) / Оцените свой уровень владения навыками работы на компьютере в баллах (2 – высокий, 1 – средний, 0 – низкий) по следующим показателям:
MS Word-та мәтін редакторымен жұмыс жасаймын/Работаю с текстовым редактором Word *
MS Excel-де кестелік процессормен жұмыс жасаймын/Работаю с табличным процессором Excel *
MS Power Point-та презентация жасай аламын/Умею создавать презентации в Power Point *
Интернетте жұмыс жасай аламын (e-mail, желілік қауымдастық және басқа) / Работаю в Интернете (e-mail, сетевое сообщество и др.) *
№8 сұрақ / вопрос.Сіз өзіңіздің ағылшын тілінде сөйлеу әрекеті дағдысын келесі көрсеткіштер бойынша меңгеруіңізді қай деңгейде бағалайсыз? (2 – жоғары, 1 – орташа, 0 – төмен): / Оцените свой уровень владения навыками речевой деятельности по английскому языку (2 – высокий, 1 – средний, 0 – низкий) по следующим показателям:
тыңдалым / аудирование *
оқу / чтение *
ауызекі тіл / устная речь *
жазба сөз / письменная речь *
грамматика / грамматика *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy