Prihláška za člena občianskeho združenia ETHOS

Ja dole podpísaný
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  žiadam o členstvo v občianskom združení ETHOS. Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol/-a oboznámený/-á so stanovami združenia a zaväzujem sa ich rešpektovať.
  This is a required question
  This is a required question

  podpis

  žiadateľa/žiadateľky

  Súhlas so spracovaním osobných údajov: Podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľuje týmto žiadateľ/žiadateľka o.z. Ethos súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, uvedených v tejto žiadosti, za účelom evidencie členov/členiek pre vnútornú potrebu o.z. Ethos a za účelom ich využitia v poštovom styku, styku prostredníctvom e-mailu, telefonickom styku a styku formou SMS správ. Tento súhlas udeľuje žiadateľ/žiadateľka na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek písomne odvolať. Poznámka k prihláške: Údaje poskytnuté v prihláške (okrem kontaktného mena) sú vnútornou záležitosťou o.z. Ethos. Tieto údaje sú k dispozícií len pre členov rady a predsedu združenia. Údaje poskytnuté v prihláške (okrem kontaktného mena) nebudú za žiadnych okolností zverejnené. Bez výslovného súhlasu osoby nebudú tieto údaje poskytnuté iným členom o.z, ani tretím osobám. Členstvo v združení vzniká dňom schválenia tejto žiadosti oprávneným orgánom združenia a zaplatením stanoveného členského príspevku. Člen/členka združenia má najmä nasledovné práva: a) zúčastňovať sa na všetkých činnostiach združenia, b) voliť a od 18 rokov byť volený do všetkých orgánov združenia, c) obracať sa na orgány združenia s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami, d) byť úplne a pravdivo informovaný o všetkých činnostiach združenia a jeho orgánov ako aj o jeho hospodárení. Člen/členka združenia má najmä nasledovné povinnosti: a) dodržiavať stanovy združenia, b) plniť uznesenia orgánov združenia, c) zodpovedne vykonávať zverené úlohy a funkcie v súlade so záujmami členov, poslaním a cieľmi činnosti združenia, d) chrániť majetok združenia a jeho dobré meno, e) platiť členské príspevky vo výške určenej radou o.z. f) Prihláška bude akceptovaná, až po zaplatení členského príspevku. Číslo účtu a variabilný symbol obdrží žiadateľ obratom na emailovej adrese, ktorú uviedol.

  Pred odoslaním formulára prosím vytlačiť prvú stranu a podpísanú ju zaslať na adresu ETHOS, Agátová 7, 052 01 Spišská Nová Ves (stlač Ctrl+P)