Prihláška za člena občianskeho združenia ETHOS
Ja dole podpísaný
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Meno *
Priezvisko *
Dátum narodenia *
Ulica a číslo trvalého bydliska *
PSČ trvalého bydliska *
Obec trvalého bydliska *
E-mail *
Telefón *
žiadam o členstvo v občianskom združení ETHOS. Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol/-a oboznámený/-á so stanovami združenia a zaväzujem sa ich rešpektovať.
miesto a dátum *
podpis
žiadateľa/žiadateľky
Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľuje týmto žiadateľ/žiadateľka o.z. Ethos súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, uvedených v tejto žiadosti, za účelom evidencie členov/členiek pre vnútornú potrebu o.z. Ethos a za účelom ich využitia v poštovom styku, styku prostredníctvom e-mailu, telefonickom styku a styku formou SMS správ. Tento súhlas udeľuje žiadateľ/žiadateľka na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek písomne odvolať.
 
Poznámka k prihláške:
Údaje poskytnuté v prihláške (okrem kontaktného mena) sú vnútornou záležitosťou o.z. Ethos. Tieto údaje sú k dispozícií len pre členov rady a predsedu združenia. Údaje poskytnuté v prihláške (okrem kontaktného mena) nebudú za žiadnych okolností zverejnené. Bez výslovného súhlasu osoby nebudú tieto údaje poskytnuté iným členom o.z, ani tretím osobám.
 
Členstvo v združení vzniká dňom schválenia tejto žiadosti oprávneným orgánom združenia a zaplatením stanoveného členského príspevku.
 
Člen/členka združenia má najmä nasledovné práva:
a)         zúčastňovať sa na všetkých činnostiach združenia,
b)         voliť a od 18 rokov byť volený do všetkých orgánov združenia,
c)         obracať sa na orgány združenia s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami,
d)         byť úplne a pravdivo informovaný o všetkých činnostiach združenia a jeho orgánov ako aj o jeho hospodárení.
 
Člen/členka združenia má najmä nasledovné povinnosti:
a)      dodržiavať stanovy združenia,
b)      plniť uznesenia orgánov združenia,
c)      zodpovedne vykonávať zverené úlohy a funkcie v súlade so záujmami členov, poslaním a cieľmi činnosti združenia,
d)      chrániť majetok združenia a jeho dobré meno,
e)      platiť členské príspevky vo výške určenej radou o.z.
f)        Prihláška bude akceptovaná, až po zaplatení členského príspevku. Číslo účtu a variabilný symbol obdrží žiadateľ obratom na emailovej adrese, ktorú uviedol.
Pred odoslaním formulára  prosím vytlačiť prvú stranu a podpísanú ju zaslať na adresu ETHOS, Agátová 7, 052 01 Spišská Nová Ves (stlač Ctrl+P)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy