ПРАШАЛНИК / PYETËSOR
Конект, ЗЕЛС и NALAS со поддршка на - Германско друштво за интернационална соработка (ГИЗ) им помагаат на општините да спроведуваат активности со цел зајакнување на капацитетите на општините за локализирање на Агенда 2030 и Целите за одржлив развој (ЦОР), како и примена на принципот „Да не оставиме никого зад себе“ (Leave no One Behind).
Спроведуваме проценка на потребите и за таа намена замолуваме да го одговорите овој прашалник.
За што служи прашалникот?
• Прашалникот е наменет за проценка на потребите за обука на вашата општина во доменот на имплементирање на Агенда 2030 и Целите за одржлив развој.
• Искрените одговори на овој прашалник ќе ни помогнат да креираме обуки и други можности по ваша мерка. Однапред благодариме за издвоеното време и разбирањето на важноста.
Како да го пополните овој прашалник?
• Препорачуваме да формирате тим од неколку професионалци што заеднички ќе ги одговори прашањата во името на општината (ЕЛС). Препорачуваме да се вклучат лица од раководни позиции, но и вработени што директно работат на прашања поврзани со Целите за одржлив развој на пример: ЛЕР, животна средина, социјални сервиси, образование, родова рамноправност, урбанизам, соработка со други чинители итн.
• За одговарање на прашалникот според нашиот тест на групата ќе ѝ бидат доволни 40 минути до 1 час во зависност од дискусиите по прашањатa .
Гаранција на анонимност
• Анализата на прашалникот ќе биде дефинирана во генеричка смисла (сумарни резултати). Нема да бидат објавувани одговорите на вашата општина/ ЕЛС. За споделување на поединечни информации (како идентификувани добри практики и слично) ќе биде побарано писмено одобрување.
_______________________________________________________________
Konekt, BNJVL dhe NALAS me mbështetje të – Shoqatës gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar (GIZ) u ndihmon komunave që të realizojnë aktivitete me qëllim që të përforcohen kapacitetet e komunave për lokalizimin e Agjendës 2030 dhe Objektivat për zhvillim të qëndrueshëm (OZHQ), si dhe zbatimi i parimit “Të mos lëmë asnjë pas” (Leave no One Behind).
Bëjmë vlerësimin e nevojave dhe për atë qëllim ju lusim që të përgjigjeni në këtë pyetësor.
Për së shërben ky pyetësor?
• Pyetësori është paraparë për vlerësimin e nevojave për trajnim në komunën tuaj në fushën e zbatimin të Agjendës 2030 dhe Objektivat për zhvillim të qëndrueshëm.
• Përgjigjet e sinqerta të këtij pyetësori do të na ndihmojnë që të krijojmë trajnime dhe mundësi tjera sipas nevojave tuaja. Ju falemnderit paraprakisht për kohën e ndarë dhe të kuptuarit e rëndësisë.
Si të plotësoni këtë pyetësor?
• Ju rekomandojmë që të formoni një ekip nga disa profesionistë që bashkarisht do ju përgjigjet në emër të komunës (NJVL). Rekomandojmë që të përfshihen personat nga pozitat udhëheqëse, por edhe të punësuarit që punojnë drejtëpërdrejtë në çështjet që lidhen me Objektivat për zhvillim të qëndrueshëm: ZHEL, mjedisi jetësorë, shërbimet sociale, arsimi, barazia gjinore, urbanizmi, bashkëpunimi me aktorët tjerë etj.
• Për t’u përgjigjur në pyetësorë sipas testit tonë, grupit do i mjaftojnë 40 minuta deri në 1 orë në varësi nga diskutimet për çështjet .
Garantimi i anonimitetit
• Analiza e pyetësorit do të përkufizohet në aspekt gjenerik (rezultate të përmbledhura). Nuk do të publikohen përgjigjet e komunës tuaj/NJVL. Për ndarjen e informacioneve individuale (si praktika të mira të identifikuara dhe të ngjajshme) do të kërkohet miratim me shkrim.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy