แบบสอบถามความต้องการของสถานศึกษา ชุมชน สังคมและท้องถิ่น
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจง ให้ท่านเลือกทำแบบสอบถามให้ตรงกับระดับความต้องการของท่านมากที่สุด
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม *
ระดับการศึกษา *
อาชีพ *
อธิบายประเด็นความต้องการ
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
1. ความพร้อมของสถานศึกษา
สถานที่และอุปกรณ์
1. มีอาคารเรียนและห้องเรียนเพียงพอ *
2. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพียงพอ *
3. มีคอมพิวเตอร์และระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เอื้อต่อการเรียนรู้ *
ด้านบุคลากร
1. จำนวนครูผู้สอนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน *
2. ครูสอนตรงตามรายวิชาเอก *
3. ครูผู้สอนมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน *
ด้านความร่วมมือกับชุมชน
1. ชุมชน ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา *
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่น สถานประกอบการ *
2. ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคมและท้องถิ่น
ความต้องการของผู้เรียน
1. จัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม *
2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี *
3. จัดกิจกรรมชุมนมให้มีความหลากหลาย *
4. ส่งเสริมด้าน กีฬา ดนตรี และศิลปะ *
ความต้องการของชุมชน สังคม และท้องถิ่น
1. นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม *
2. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี *
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินระดับชาติสูง *
4. นักเรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี *
5. นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ *
6. นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน *
7. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy