Ideaehdotus lokakuu 2017 / Idea proposal October 2017 / A!OLE Coaching Network
We call now for idea proposals from all Aalto people (faculty, program directors, researchers, staff, students) on online/blended learning. The best ideas will be selected and people involved invited to join the A!OLE Coaching Network. The network provides support on design, technology and pedagogy for you to realize the proposed idea in practice. After the evaluation of the ideas we can also discuss on funding to allow for full concentration on developing the idea to reality.

The proposed idea can concern development of an existing course or a novel course, several courses jointly, or a whole major or minor. In addition, we welcome proposals which concern some other type of educational activity (like pedagogical training, skills training or developing novel digital services which support students' learning and education). Note, while several questions below use term "course" (for simplicity), we encourage interpreting the question in the context of the targeted educational activity.

Supporting ideas to become reality may include funding in two phases. Seed funding will allow exploring and identifying appropriate tools, technologies, existing online resources and pedagogical principles on which to build a new A!OLE pilot. A part of seed funded phase is also to discover options for collaboration with existing A!OLE pilots.

The seed funding is meant for preparing a better informed proposal in terms of the schedule and budget to support implementating the pilot idea. After this phase, augmented proposals need still to be separately accepted, but with a high potential for acceptance.

It is, however, also possible to submit a complete proposal with the implementation budget, if appropriate details are presented already in the form below.

The idea proposals are continuously evaluated as they arrive until October 11th at noon, 2017, the final deadline for this round of proposals.
Ehdotuksen nimi / The name if the idea *
Your answer
Idean vastuuhenkilö / Name of the idea proposer *
Vastuuhenkilö ja työnimike tms. / Idea proposer and her/his role/title etc.
Your answer
Vastuuhenkilön sähköpostiosoite / Email address of the idea proposer *
Your answer
Minkä laitoksen/koulun/yksikön tms. toimintaan idea liittyy? / Which department/school/unit the idea is related to? *
Jos idea liittyy useaan yksikköön tai koko Aaltoon, mainitse tämä / If the idea proposal concerns several units or the whole Aalto, please, include all units.
Your answer
Kenelle ideaehdotukseen liittyvät opetus tai toiminto on suunnattu? / To whom is the teaching and activity related to the idea targeted to? *
Valitse kaksi tärkeintä / Please select two most important ones
Required
Kuvaa pilottiin liittyvän opetuksen nykyinen tilanne lyhyesti (kurssi, opetusmuodot, oppimateriaali ja mikä osa siitä on verkkomateriaalia). Onko nykytilanteessa jokin tunnistettu ongelma, joka halutaan ratkaista pilotin avulla? / Please describe the current situation of the teaching related to the pilot (course, types of teaching, teaching material ja which part of it is online material). Is there an identified problem in the current state of affairs that you are seeking to solve with the help of the pilot?
Your answer
Selitä tavoitetila - minkälaista kurssin opetus ja oppiminen ovat, kun pilotti on valmistunut? Mitkä ovat keskeiset muutokset nykytilaan nähden? Mikä osuus nykyisestä opetuksesta / opiskelusta siirtyy verkkoon tai tulisi uutena verkossa tapahtuvana toimintana? Miten pilotin toteutus parantaa oppimista ja/tai opettajan/opiskelijan toimintaa / Please explain the goal state - what will the teaching and learning at the course be when the pilot is finished? What are the essential changes to the current state of affairs? Which part of the current teaching / learning will move online or will be novel online activity? How the realisation of the pilot will improve learning and/or activities by the teacher/student?
Your answer
Minkälaisia toimintamuotoja aiotte kehittää opetukseen ja oppimiseen pilotissa? What kinds of activities for learning and teaching are you planning to develop in the pilot?
Valitse alta vaihtoehdot, yksi tai useampi / Please select one or more
Tarkenna tähän edellisen kysymyksen vastauksia, mitä aiotte konkreettisesti tehdä ja miksi / Please use this space to provide more detailed plans related to above (what & why) *
Your answer
Miten aiotte evaluoida pilotin vaikutuksen kurssin tuloksiin ja oppimiseen? / How are you planning to evaluate the impact of the pilot for learning and teaching within the course?
Your answer
Miten opiskelijat voisivat osallistua pilotin suunnitteluun tai toteutukseen? / How could students participate in designing or implementing the pilot?
Esim. kommentoimalla suunnitelmia, tuottamalla osan sisällöstä tms. / For example, commenting on the design, contributing to producing new content, etc.
Your answer
Miten idean toteutus voisi välillisesti muuttaa koulun/laitoksen/yksikön tms. verkko-opetuskulttuuria lähivuosien aikana? / How can the implementation of the idea change the online learning culture of the associated school/department/unit in the years to come? *
Your answer
Ketkä yhteistyökumppanisi voivat osallistua idean toteutukseen ja/tai hyötyä siitä? / Which of your collaboration partners realization of the idea or take advantage of it? *
Your answer
Suunnitteletteko verkkomateriaalin avaamista pilotin jälkeen tai joskus myöhemmin kaikille halukkaille (MOOC)?/ Are you planning to open the course onlin e resources after the pilot or later on as MOOC to all interested? *
Your answer
Mikä on ehdotuksen aikataulu? / What is the timeline of the idea process? *
Esim. 6/2017 Idean tarkempi määrittely, 08/2017 Idean evaluointi sidosryhmien kanssa jne. / For instance: 06/2016 Detailed specification of the idea, 08/2016 Evaluation of the idea with stakeholders etc.
Your answer
Ketkä henkilöt osallistuisivat idean toteutukseen ja missä rooleissa? / Who will participate the realization of the idea and in which roles? *
Jos henkilö ei ole vielä tiedossa, laita N.N ja nimike (esim. tuntiassistentti, diplomityöntekijä, tutkija, opiskelija…) / If the persons are not yet known, please use N.N and give the planned role (teaching assistant, researcher, master's thesis worker, student, …)
Your answer
Mitä pedagogisia menetelmiä suunnittelette pilotin käyttöön? / Which pedagogical methods you plan to use within the pilot?
Your answer
Mitä teknologista, design tai pedagogista tukea (tai jotain muuta) idean toteutus tarvitsee? / What kind of technical, design or pedagogical support (or something else) will you need to realize the idea? *
Your answer
Onko teillä jo suunnitelma idean toteuttamisesta rahoitettavana pilottina? Mikäli on, täytäthän myös allaolevat kohdat. Do you already have a plan to implement the proposal as a funded pilot project? If yes, please, fill in the following questions, too.
Mitä olette selvittäneet tai miten aiotte selvittää, mitä muuta verkko-opetusaineistoa tai välineitä voisitte suoraan käyttää pilotin osana? / What kind of findings you have (or how are you planning to research ) on tooling or materials that you could use for the pilot?
Your answer
Selitä, mitä teknologioita, esim. oppimisalustoja, online-työvälineitä, ohjelmistoja aiotte käyttää pilotissa. Perustele, miksi juuri nämä. / Please explain which technologies (like online learning platforms, online-tooling, software) are you planning to use in the pilot. Please argue why exactly those.
Your answer
Miten pilotti voi tukeutua jo käynnissä oleviin A!OLE -pilotteihin? Minkä pilottien kanssa voisitte tehdä yhteistyötä? How your pilot can be linked to existing A!OLE pilots? With which pilots are you planning to collaborate with?
Your answer
Onko teillä jo tiedossa jotain prototyyppiä ideaan liittyen, joka voisi antaa tarkemman kuvan tavoitteista? / Are you aware of prototypes (e.g. online resources) that can give more information about the proposed idea and its goals?
Listaa alla esim. linkkejä sivuihin, joissa näitä on / Please list links to web sites having relevant prototypes
Your answer
Haluatko suositella Suomesta/maailmalta kontakteja, joita kannattaa pyytää A!OLEn sparraajiksi? / Do you know international or Finnish contacts that should be asked to join as partners/sparrers for the A!OLE?
Nimi, yliopisto, web-osoite, sähköposti / Name, university, web site, email
Your answer
Mikä on pilotin arvioitu budjettitarve ja sen perustelut? / What is the estimation of the needed budget and arguments supporting it?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy