แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
จัดทำโดย กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำชี้แจง
โปรดทำเครื่องหมาย ✔ ในช่องที่ตรงตามข้อมูลของความเป็นจริงหรือแสดงความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. อายุ *
3. สังกัด *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่องานที่รับบริการ
คำชี้แจง : ระดับความพึงพอใจ
ระดับ 1 = น้อยที่สุด
ระดับ 2 = น้อย
ระดับ 3 = ปานกลาง
ระดับ 4 = มาก
ระดับ 5 = มากที่สุด
2.1 งานบริหารทั่วไป (รับ-ส่งเอกสาร / ติดต่อสอบถาม / การออกหนังสือรับรอง / การลงเวลาปฏิบัติราชการ / สวัสดิการเงินกู้และที่พักอาศัย / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (การรับสมัครงาน / การสอบคัดเลือก / สวัสดิการประกันสังคม / การตรวจสุขภาพประจำปี) *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3 งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ (การประเมินผลการปฏิบัติราชการ / งานพิจารณาความดีความชอบ / จัดทำสัญญาจ้างและทะเบียนประวัติ / การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์) *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4 งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง (งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร / งานพัฒนาเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ / งานขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / ITA) *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5 งานพัฒนาบุคลากรและกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (การลาศึกษาต่อ / การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ / การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น / การฝึกอบรมและสัมมนา) *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการ
คำชี้แจง : ระดับความพึงพอใจ
ระดับ 1 = น้อยที่สุด
ระดับ 2 = น้อย
ระดับ 3 = ปานกลาง
ระดับ 4 = มาก
ระดับ 5 = มากที่สุด
3.1 ผู้ให้บริการมีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความเต็มใจในการให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.2 ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพและการแต่งกายเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.3 ผู้ให้บริการมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.4 ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบ และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.5 ผู้ให้บริการมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการเจ้าหน้าที่ในภาพรวม
คำชี้แจง : ระดับความพึงพอใจ
ระดับ 1 = น้อยที่สุด
ระดับ 2 = น้อย
ระดับ 3 = ปานกลาง
ระดับ 4 = มาก
ระดับ 5 = มากที่สุด
4.1 การให้บริการในภาพรวมเป็นระบบชัดเจน มีความถูกต้อง โปร่งใส และมีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.2 การให้บริการมีความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.3 มีทางเลือกในการบริการหลากหลายช่องทาง เช่น ระบบเว็บไซต์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อออนไลน์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.4 หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.5 สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีความเหมาะสม มีการจัดสรรพื้นที่ให้บริการเป็นสัดส่วนชัดเจน สะดวกต่อการรับบริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.6 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการเจ้าหน้าที่ในภาพรวม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy