PHIẾU ĐỀ NGHỊ TÍNH CÔNG THIẾU

BMTT.32.00.09
Ngày có hiệu lực 01/06/2013

Dùng cho các trường hợp nhân viên có thắc mắc về tiền lương của tháng vừa nhận được<hr>

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Trường hợp thứ nhất

  Bắt buộc ! Ít nhất 01 và nhiều nhất 03 trường hợp trên mỗi giấy đề nghị tính công thiếu
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Trường hợp thứ hai

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Trường hợp thứ ba

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question