Texas Instruments Innovation Challenge: Vietnam MCU design contest 2014 [Northern]

**Form đăng ký dự thi dành cho các bạn khu vực miền Bắc
** Xem thông báo chính thức và hỗ trợ tại: www.DienDanTI.com
  This is a required question

  Team members

  Every team has 1-3 team members and 1 lecturer as their advisor.

  Member 1

  "Member 1" is Team Leader
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Member 2

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Member 3

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Advisor Information

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Design Information

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question