Formularz zgłoszeniowy - szkolenie pn. "Domowa apteczka ziołowa"
Szanowni Państwo,
prosimy o wypełnienie poniższego formularza, którego celem jest zebranie danych koniecznych do rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu pn.  „Domowa apteczka ziołowa”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza do udziału w szkoleniu pn."Domowa apteczka - sposoby przygotowania różnych syropków z surowców zielarskich (syropek z mniszka, syropek z pędów sosny, syropek z kwiatów bzu czarnego, herbatki)". Zakres szkolenia będzie obejmował część teoretyczną i praktyczną.

Szkolenie odbędzie się  20 maja 2024 roku w Gminnym Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle (adres: ul. Królowej Jadwigi 36, 07-210 Długosiodło) od godz. 10:00 do godz. 15:00. Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników. Organizatorzy zapewniają, trenera, salę i wyżywienie.
 
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Szkolenia są rezultatem współpracy Województwa Mazowieckiego, LGD „Zaścianek Mazowsza”, Gminy Długosiodło i Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle przy współorganizacji szkoleń w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych. Są to działania prowadzone przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego od 2019 roku w formie akcji szkoleniowo-edukacyjnej i upowszechnieniowej, przybliżające społeczności Mazowsza wiedzę z zakresu produktu lokalnego i tradycyjnego, zagrodowej produkcji wyrobów w oparciu o surowce uzyskiwane we własnych gospodarstwach, dobrych praktyk mleczarskich, zielarskich, piekarniczych, przetwórstwa owoców i warzyw, łańcuchów dystrybucji żywności, w tym żywności regionalnej i tradycyjnej. Odbiorcami działań są mieszkańcy obszarów wiejskich, w tym rolnicy ekologiczni, rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną, koła gospodyń wiejskich, kluby, stowarzyszenia, uczniowie szkół, pracownicy administracji publicznej, doradztwa rolniczego i inni zainteresowani tematem.
 

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię/imiona
*
Nazwisko
*
Telefon kontaktowy
*
(W przypadku braku telefonu można podać inną formę kontaktu)
Miejsce zamieszkania (Gmina) *
(należy zaznaczyć nazwę gminy, na terenie której Pan/Pani mieszka)
Oświadczam, że
*
Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajenie prawdy – art. 233 Kodeksu Karnego i niniejszym oświadczam, że dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą i stanem faktycznym;
Oświadczam, że
*
Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć z moim wizerunkiem.
Udzielam Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania poprzez ich utrwalanie, obróbkę i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną przez Stowarzyszenie; osoby wykonujące zdjęcia i filmy są związane ze Stowarzyszeniem; materiały mogą być wykorzystane na oficjalnej stronie internetowej, portalach społecznościowych prowadzonych przez Stowarzyszenie, tablicy ogłoszeń oraz bezpłatnych materiałach promocyjnych wydawanych przez Stowarzyszenie; oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.
Oświadczam, że
*
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych:
KLAUZULA INFORMACYJNA
Ja, niżej podpisany/a przyjmuję do wiadomości, że: administratorem moich danych osobowych jest:
a) Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, elektroniczną platformą usług administracji publicznej: /umwm/esp, administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl;
b) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Zaścianek Mazowsza” (LGD) z siedzibą w Troszynie, ul. Polna 15 , 07-405 Troszyn; z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: lgd@zascianekmazowsza.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn;
2) moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z:
a) art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), dalej zwane RODO, w celu realizacji zapisów ustawy:
- z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1856 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 2,
- ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627), na podstawie 6 ust. 3 pkt 3,
b) w związku z projektem LGD pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" realizowanym w interesie publicznym,
c) art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunek) w celu prowadzenia promocji działań administratora;
3) moje dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną administratora;
4) moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej;
5) okres przetwarzania moich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane; okres, przez który moje dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
a) przepisy prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określony czas (dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji),
b) okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratorów,
c) dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez do czasu jej odwołania zgody;
6) zostałem/am poinformowany/a o prawie do: dostępu do moich danych osobowych, żądania sprostowania moich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia moich danych osobowych (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych, ze względu na moją szczególną sytuację, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.
7) podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może uniemożliwić realizację zadań, o których mowa w pkt 2;
8) w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mi  prawo do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Zascianek Mazowsza. Report Abuse