แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในกิจการด้านกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย
กรมกำลังพลทหาร ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในกิจการด้านกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของบุคลากร กองบัญชาการกองทัพไทย ในปัจจัยหลัก 8 ด้าน ผลการสำรวจกรมกำลังพลทหารจะนำมาวิเคราะห์ เพื่อทบทวน และปรับปรุงการจัดทำแผนงานด้านกำลังพล ในปีงบประมาณ 2561 ให้สอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) พ.ศ.2558 ของ สำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 2 แผนดังนี้
1. แผนพัฒนาองค์การของ บก.ทท. หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 4 ปี พ.ศ. 2559 – 2562
2. แผนพัฒนาองค์การของ บก.ทท. หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ประจำปี 2561
กรมกำลังพลทหาร คาดหวังว่าแผนงานด้านกำลังพล ที่เกิดขึ้นทั้ง 2 แผน จะมาจากความต้องการของบุคลากรโดยแท้จริงตามแบบสำรวจฉบับนี้ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานต่างๆ ตามแผนดังกล่าวเกิดผลดีต่อบุคลากรในเรื่องขวัญ กำลังใจ และความผูกพันต่อหน่วยงานอันจะส่งผลให้การปฏิบัติราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสำรวจตามความเป็นจริง โดยแบบสำรวจชุดนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของบุคคล
ส่วนที่ 2 ข้อคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรในกิจการด้านกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย
ส่วนที่ 3 ข้อคำถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือความต้องการเพิ่มเติม ใน 8 ปัจจัย
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms