แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการความรู้ สป.กษ. และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรียน เจ้าหน้าที่ สป.กษ. ทุกท่าน

สถาบันเกษตราธิการใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการความรู้ สป.กษ. และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โปรดตอบตามความเป็นจริง ขอขอบคุณยิ่ง
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2.1 ตำแหน่ง/ระดับ (กลุ่มข้าราชการ)
Your answer
2.2 กรณีเป็นพนักงานราชการให้ระบุเฉพาะชื่อตำแหน่งในช่องล่าง เช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นักวิชาการเผยแพร่ บุคลากร เป็นต้น
Your answer
3 สำนัก/กอง
3. ท่านเคยเข้าร่วมในกิจกรรมใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service