Ocena jakości pracy biura LGD oraz efektywności działań komunikacyjnych i zastosowanych środków przekazu
Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, która ma na celu zebranie opinii dotyczącej jakości pracy biura, efektywności działań komunikacyjnych, zastosowanych środków przekazu, a także zidentyfikowania problemów związanych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.
Państwa opinie są dla nas cenną informacją i posłużą do oceny dotychczasowej działalności Stowarzyszenia.
W jakim stopniu określiłby/aby Pan/i swoją wiedzę na temat Stowarzyszenia Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja? *
Z jakich źródeł dowiedział/ła się Pan/i o LGD? *
Required
Jakich informacji dotyczących LGD najczęściej Pan/i poszukuje? *
Required
Jakie działania Pana/i zdaniem przyczyniłyby się do lepszej popularyzacji działalności i wiedzy o LGD? *
Required
W jakim stopniu zgadza się Pan/i z następującymi stwierdzeniami? Proszę ocenić następujące kwestie: *
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam
Trudno powiedzieć
Jestem poinformowany/a o aktualnych działaniach LGD
LGD dostarcza kompletnej i rzetelnej wiedzy potrzebnej do rozwiązania problemu
Pracownicy biura LGD w razie problemów szybko reagują i służą pomocą
LGD jest otwarte na współpracę z innymi podmiotami
LGD pyta mieszkańców o ich potrzeby i konsultuje kierunki rozwoju obszaru, na którym działa
Działalność LGD jest potrzebna
Bez LGD obszar rozwijałby się gorzej
Widzę na obszarze gminy inwestycje i działania finansowane ze środków UE
Dzięki LGD mieszkańcy są bardziej skłonni do podejmowania działań przedsiębiorczych
Dzięki działalności LGD obszar (gmina) jest bardziej znany w okolicy
Biuro LGD skutecznie prowadzi działania informacyjne i promocyjne
Czy zauważył Pan/i jakieś negatywne efekty dla obszaru działania LGD? *
Jeżeli TAK to jakie?
Your answer
Czy zna Pan/i założenia i cele Lokalnej Strategii Rozwoju? *
Czy brał/a Pan/i lub organizacja, którą Pan/i reprezentuje udział w tworzeniu LSR? *
W jakim stopniu zgadza się się Pan/i z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi realizacji LSR? Proszę ocenić następujące kwestie: *
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam
Trudno powiedzieć
Realizacja LSR w zakresie rzeczowym i finansowym przebiega zgodnie z planem i można ją uznać za zadawalającą
Przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje do skutecznej oceny realizacji LSR
Zastosowane lokalne kryteria wyboru operacji są jednoznaczne i obiektywne oraz pozwalają na wybór najlepszych projektów
Poprzez LSR mieszkańcy mogą mieć wpływ na to co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu
LSR odpowiada realnym potrzebom obszaru
Mieszkańcy chcą aby działania zrealizowane w ramach LSR były kontynuowane
Na wspieraniu jakich operacji ze środków UE Stowarzyszenie powinno się skoncentrować w przyszłości? *
Required
Czy składał/a Pan/i lub organizacja, którą Pan/i reprezentuje wniosek aplikacyjny do LGD? *
Skąd dowiedział/a się Pan/i o naborze wniosków w LGD?
Dlaczego zdecydował/a się Pan/i na złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej do LGD?
Czy na etapie składania wniosku korzystał/a Pani/a z jakiejś formy wsparcia ze strony LGD?
Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielone przez LGD na etapie składania wniosku?
Najgorsza możliwa ocena
Najlepsza możliwa ocena
Miejsce zamieszkania *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service