Kalniškės mūšis 2019
Lietuvos karių asociacija Keliautojų klubas 2019-05-18/19 organizuoja dviračių žygį "Kalniškės2019" . Žygio vedlys Rolandas. Lithuanian Military association Traveler's Club in 2019-05-18/19 is organizing a bikecycle trip "Kalniškės2019". Leader of the hike Rolandas.
Email address *
Suprantu, kad kiekvienam dalyviui šį anketa pildoma atskirai./ I understand that this form is filled in for each person separately *
Su programa "Kalniškės2019" susipažinau. / I got acquainted with the "Kalniskes 2019" trip program http://forum.lkakeliautojai.lt/viewtopic.php?f=2&t=2441&p=26749#p26749 *
Programa patalpinta ir atsakymus galite gauti LKA KK forume:
*
Programa patalpinta ir atsakymus galite gauti LKA KK forume:
Vardas/Name *
Vardas pateikiamas lietuvių kalba Pvz.: Loreta. Viena forma pildoma vienam asemniui. Antroms pusėms, vaikams, draugams taip pat pildoma atskira ši forma. Lithuanians names must be written in lithuanian language. Remember forms are filled in for each person separately.
Your answer
Pavardė/Surname *
Pavardė nebus viešai skelbiama/ Surnames wont be published anywhere
Your answer
LKA KK forume esu registruotas vardu :/Username LKA KK forum *
Nurodote savo regsitravimosi vardą LKA KK forume. Pvz.: Loreta. Jei registruojate savo draugus, tai nurodote taip pat savo LKA KK forume registracijos vardą. Jei nesate registruotas rašykite - Neregistruotas / Write your LKA KK forum username: for example Loreta. If you are registering your friends, write your own LKA KK forum username. If you are not registered write - Unregistered
Your answer
Telefono numeris/Phone number *
Nurodote telefono numerį su tarpautiniu kodu pvz.: +370 698 49205, Telefono numeris viešai neskelbiamas./ Write your phone number with international code. e.g: +370 698 49205. Phone numbers wont be shown to the public.
Your answer
Esu iš miesto/rajono / City/district *
Nurodykite iš kokio miesto ar rajono esate./ Write from what city or district are you
Your answer
Mano dviratis turi ratus (coliai): / My bike has wheels (inches) :
Mano el. paštas yra/ E-mail adress *
El.pašto adresas nebus viešinamas/ E-mail adresses wont be shown to the public
Your answer
Planuoju gabentis palapinę: / I am planning to bring a tent *
Jei planuojate gabentis palapinę žymėkite 1, jei miegate draugo palapinėje žymėkite 0./ If you are planning to bring a tent mark 1, if not or you will be sleeping in your friends tent mark 0
Palapinėje turėsiu laisvų vietų:/ I will have some free space in my tent *
Palapinėje turėsiu laisvų vietų ir galiu priimti dalyvį (ių) / there's some free space available in my tent and I can invite someone else. Mark how many people you can invite to your tent
Pareigos žygyje/ Duties in the hike *
Nurodykite kokias pareigas norėtumėte ar galėtumėte vykdyti šiame žygyje. / Mark what kind of duties you will be able to do.
Galiu padėti organizuoti žygiui paramą/ I can help organise support for the hike *
Kelių eismo taisykles žinau ir jų laikysiuos/ I know and obey the road traffic offences *
Kelių eismo taisykles žinau ir žygio metu įsipareigoju jų laikytis. Taip pat žygio metu įsipareigoju laikytis drausmės važiuojant dviračių kolona. Suprantu, kad organizatorius neatsako už mano saugumą. Saugumu išvykos metu pasirūpinu savarankiškai / I know the road traffic offences and I am committed to comply with them and follow discipline during the ride in the column. I do understand that the organizer is not responsible for my safety. I take care of safety during my stay independently
Papildomos pastabos ar pageidavimai/ additional notes and requests
Rašykite kuo galite prisisdėti, rašykite pasiūlymus kuriais galite padėti žygį padaryti įdomenį ir kokybiškesnį/ Write how can you join to help, write suggestions to make this trip even more interesting and more qualitative.
Your answer
Draudimas kelionės metu/ Insurance during the trip.
Taip, draudimas kelionė metu yra mano asmeninė atsakomybė./ The insurance during the trip is my respossibility.
Įsipareigoju viso žygio metu saugoti ir tausoti man patikėto ar\ir leisto naudotis turtu. Sugadinus, sužalojus, suniokojus materialinį ir nematerialinį turtą įsipareigoju atlyginti padarytus nuostolius/ I commit myself to protect the equipment I was given. In a situation when something breaks or gets injured I commit to compensate for the losses incurred
Žygio metu bus suteiktas dalyviams naudojimuisi materialus ir nematerialus turtas. Turistinė įranga, gyvenamos ar negyvenamos patalppos (mokyklos, nakvynės vietos), vėliavos, radijo stotelės, ir t.t.. / During the trip the participans will get tourist equipment, e.g Tourist clothes, living place will also be provided, flags, radio stations and so on.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service