แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy)สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
เพศ *
สำนักวิชา *
Your answer
หลักสูตร *
Your answer
หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม *
Required
วันที่เข้าร่วมอบรม *
Your answer
ช่วงเวลา *
ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการห้องสมุด
ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สารสนเทศของศูนย์บรรณสารฯ (OPAC)
ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาใหม่ด้วยโปรแกรม English Discoveries
ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบทบทวนบทเรียนย้อนหลัง (E-Lecture)
โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้มีความทันสมัยและเพียงพอ
สถานที่ในการจัดทําโครงการเหมาะสม
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
วิทยากรมีทักษะและประสิทธิภาพในการให้ความร
เนื้อหาสาระที่ได้จากการให้ความรู้เป็นประโยชน์ในการเรียน
ท่านมีความพึงพอใจในโครงการในภาพรวม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms