แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการรับบริการในเว็บไซต์ของกรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด
อาชีพ
ความครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร
การปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัย
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์/เว็บไซต์อื่น
ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์
การสืบค้นข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ความสวยงาม ความทันสมัย ความน่าสนใจของเว็บไซต์
ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและใช้งาน
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms