แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการรับบริการในเว็บไซต์ของกรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษาสูงสุด *
อาชีพ *
ความครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร *
การปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัย *
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์/เว็บไซต์อื่น *
ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ *
การสืบค้นข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ *
ความสวยงาม ความทันสมัย ความน่าสนใจของเว็บไซต์ *
ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน *
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและใช้งาน *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy