แบบสำรวจภาพลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  คำชี้แจง

  แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินภาพลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒศิลป์ การตอบแบบสอบถาม กรุณากรอกตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย โดยแบ่งระดับการประเมินดังต่อไปนี้ ระดับคะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด/ดีที่สุด ระดับคะแนน 4 หมายถึง มาก/ดี ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับคะแนน 2 หมายถึง น้อย/ควรปรับปรุง ระดับคะแนน 1 หมายถึง น้อยที่สุด/ต้องปรับปรุงอย่างมาก
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question