Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος: Αίτηση συμμετοχής στο διαδικτυακό μάθημα "Δημιουργική τάξη"

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση που ακολουθεί. Το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΔΚΕΕ) διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο αιτών/-ούσα, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και έρευνας. Τα στοιχεία αυτά δεν κοινοποιούνται σε τρίτους και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

  Προσωπικά στοιχεία

  Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε προσεκτικά τα προσωπικά στοιχεία σας και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας (email, τηλ. κ.λπ.)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Επαγγελματική κατάρτιση

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question