การทดลองเรื่องบีตส์ (มีคำถามเก็บคะแนน) ทดลองบน windows

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน เต็ม 10 คะแนน

  Captionless Image

  ทดลองได้ที่ http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci5/?p=3398

  วิธีการทดลอง (ให้เปิดลำโพงเป็นคู่ เทียบเสียงกัน) โดยคลิกที่ลำโพงตัวที่ 1 และ ตัวที่ 2 พร้อมกัน จะเกิดเสียงบีตส์ 1 ครั้งต่อวินาที ให้คลิกที่ลำโพงตัวที่ 1 และ ตัวที่ 3 พร้อมกัน จะเกิดเสียงบีตส์ 2 ครั้งต่อวินาที
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question