КІРІC САУАЛНАМАCЫ / ВХОДНАЯ АНКЕТА

Құрметті әріптес!
Республикамыздың педагогтарының курстық дайындығының сапасын арттыру әрдайым «Өрлеу» БАҰО» АҚ қамқорлығында.
Орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында Сіздің сұранысыңыз бен осы курстардың сапасын білу өте маңызды. Сондықтан, Сізден келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:


Уважаемый коллега!
Повышение качества курсовой подготовки педагогов республики является постоянной заботой АО «НЦПК «Өрлеу».
В условиях обновления содержания среднего образования очень важно знать Ваши образовательные потребности и оценку данных курсов. В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  №1 сұрақ / вопрос. Біліктілікті арттыру курсына қандай мақсатпен келдіңіз? / Цель обучения на курсах повышения квалификации?

  This is a required question

  №2 сұрақ / вопрос. Осы курс тақырыбынан қаншалықты хабарыңыз бар? / Насколько Вы осведомлены об обновлении содержания среднего образования?

  This is a required question

  №3 сұрақ / вопрос. Кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыруда төмендегі оқытудың қандай тәсілдері мен әдістері неғұрлым тиімді деп ойлайсыз? / Какие формы и методы обучения, на Ваш взгляд, наиболее продуктивны для повышения уровня профессиональной компетентности?

  This is a required question

  №4 сұрақ / вопрос. Қандай мәселелер бойынша кеңес қажет етесіз? / Нуждаетесь в консультациях по:

  This is a required question

  №5 сұрақ / вопрос. Сіз білім берудің инновациялық амалдары туралы ақпаратты қандай дерек көздерінен аласыз? / Из каких источников Вы получаете информацию об инновационных подходах к образованию?

  This is a required question

  №6 сұрақ / вопрос. Компьютерде жұмыс жасау дағдысын меңгеру деңгейіңізді келесі көрсеткіштер бойынша балл арқылы бағалаңыз: / Оцените свой уровень владения навыками работы на компьютере в баллах:

  (2 - жоғары, 1 - орташа, 0 - төмен) / (2 – высокий, 1 – средний, 0 – низкий)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  №7 сұрақ / вопрос. Жаңартылған бағдарлама бойынша біліктілікті арттыру курсынан қандай нәтиже күтесіз? / Ваши ожидания от курсов повышения квалификации в рамках обновления среднего образования?

  This is a required question