ARUSD Enrollment Interest Form / Solicitud de Inscripción Escolar / Đơn Ghi Danh
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Parent's information/Información del padre (madre)/Phụ Huynh
First Name/Nombre/Tên *
Last Name/Apellido/Họ *
Preferred Language/Idioma preferido/Ngôn ngữ thích dùng? *
Primary phone/Núm. de teléfono principal/Điện thoại chánh *
Secondary phone/Núm. de teléfono secundario/Điện thoại khác
Address/Domicilio/Địa chỉ *
Email address/Correo electrónico/Điện thư
Time to best contact you/Mejor hora para contactarle/Liên lạc tiện nhất lúc nào
-We prefer to contact prospective applicants by phone. Please list the best time or times to reach you.                    /Preferimos contactar por teléfono a los futuros solicitantes de inscripción escolar. Por favor indique la mejora hora a la que le podemos contactar. /    Chúng tôi sẽ gọi điện thoại. Xin cho biết lúc nào tiện nhất để gọi.
Student Information/Información del alumno(a)/Thông tin học sinh
Name of Student/Nombre del alumno(a)/Tên *
Birthdate/Fecha de nacimiento/Ngày sanh *
MM
/
DD
/
YYYY
School selection/Selección Escolar/Chọn truờng học
-Please select your preferred school(s)
-Por favor seleccione la escuela o escuelas que usted prefiere
- XIn chọn trường bạn muốn con mình sẽ học.
1st choice/1ª Opción/ Chọn lựa ưu tiên *
2nd Choice/2ª Opción/Chọn lựa thứ nhì *
What are your child's interests? (Check all that apply)/¿Cuáles son los intereses de su niño (Marque todas las respuestas que correspondan)/ Con quý vị thích học gì? đánh dấu vào tất cả ô nào mình thích.
All done!/¡Ya terminamos!/ Xong !
-By submitting this form you agree that the Alum Rock Union School District may contact you for the purposes of child enrollment in this District.
-Al enviar esta solicitud usted le da permiso al Distrito Escolar de Alum Rock de ponerse en contacto con usted para la inscripción escolar de su hijo a este distrito.
-Gởi đơn này đi có nghĩa là bạn đồng ý cho Học Khu liên lạc với quý vị về việc con em mình ghi danh học.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Alum Rock Union Elementary School District. Report Abuse