8/10/2021: Telewerk, gender en duurzaamheid | Télétravail, genre et durabilité
Inschrijvingsformulier / Formulaire d'inscription
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
NL/ DEELNAME AAN HET OCHTENDEPROGRAMMA - FR/ PARTICIPATION A LA MATINEE
NL/ De gezondheidscrisis heeft onze manier van leven ingrijpend veranderd, zowel op persoonlijk als op beroepsmatig vlak. Stilaan worden wij ons bewust van de gevolgen ervan. Zo ontstonden er nieuwe manieren van werken, die onomkeerbaar blijken in de arbeidsmarkt van de toekomst. (Gedeeltelijk) telewerken wordt « het nieuwe normaal ».

Maar de omslag naar deze nieuwe arbeidsrealiteit roept vele vragen op. Ten eerste op het vlak van (gender)gelijkheid. Wat is bv. de impact van telewerken op de combinatie van werk en privé? Op de rolverdeling? En wat met de digitale kloof ? Wat met het gevaar op mentale overbelasting? Anderzijds biedt deze virtuele aanwezigheid misschien ook nieuwe kansen. Mogen we van telewerken een heilzaam effect verwachten op de mobiliteit, op de klimatologische duurzaamheid? Hoogtijd om hierover het debat te openen en om samen met de koepels uit de vrouwenbeweging en specialiste.s/n op het gebied van klimatologie op onderzoek te gaan naar een leefbare  en duurzame toekomst!  

Met de steun van het FIDO organiseert Amazone daarom op 8/10/2021 een studie- en debatevenement rond dit « nieuwe normaal ». ‘s Morgens leiden prominente spre.e.k.st.ers via lezingen het thema in. Maar vooral wil deze dag een kruisbestuiving op gang brengen tussen de kennis en ideeën van academic.i/ae, middenveldactoren, beleidsmedewerk.st.ers en betrokken burgers uit diverse sectoren. Daarom werden er 3 workshops opgezet, een parallelworkshop in het NL en het FR rond de impact van telewerken op gendergelijkheid en een Nederlandstalige workshop, waarin Franstaligen uiteraard welkom zijn, rond de impact van telewerken op mobiliteit en klimatologische duurzaamheid. In elke workshop zal er een aantal hypothesen naar voor worden geschoven en afgetoetst op basis van de kennis en de ervaring van de deelne.e.m.st.ers.

De dag eindigt met een debat met panelleden uit de bedrijfswereld, de vakbond, het beleid en de academische wereld. Dit moet leiden tot de formulering van beleidsaanbevelingen voor een haalbare en duurzame toekomst vanuit een feministisch perspectief. De aanbevelingen zullen worden verzameld in een brochure en verspreid via korte video-interviews.

Dank om in onderstaand formulier de modaliteiten van uw deelname aan te geven.
________________________________________________________________________________

FR/ La crise sanitaire a profondément transformé nos modes vies, tant personnellement que professionnellement, et nous en mesurons peu à peu les conséquences. De nouvelles méthodes de travail apparaissent, et celles-ci s'avèrent indispensables sur le marché du travail de demain. Le télétravail (partiel) devient "la nouvelle normalité".

Mais le passage à cette nouvelle réalité de travail soulève de nombreuses questions. Tout d'abord dans le domaine de l'égalité (des genres). Quel est, par exemple, l'impact du télétravail sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ? Sur la répartition des tâches ? Et qu'en est-il de la fracture numérique ? Du risque de surcharge mentale ? D’un autre côté, on pourrait se dire que le développement du travail virtuel offre de nouvelles opportunités. Peut-on attendre du télétravail qu'il ait un effet bénéfique sur la mobilité, sur la durabilité climatique ? Il est temps d'ouvrir le débat et d'unir les forces des associations coupoles du mouvement des femmes et des spécialistes de la durabilité afin de construire ensemble un avenir viable et durable !  

Avec le soutien de l’IFDD, Amazone organise donc une journée d'étude et de débat sur cette "nouvelle normalité" le 8/10/2021. Le matin, des intervenant.e.s de premier plan introduiront le thème par des conférences. Mais surtout, cette journée vise à faciliter une réflexion croisée entre les connaissances et les idées des académicien.ne.s, des acteur.rice.s de terrain, des décideur.euse.s et des citoyen.ne.s impliqué.e.s et issu.e.s de secteurs divers. Par conséquent, 3 ateliers ont été mis en place ; un atelier parallèle en NL et FR sur l'impact du télétravail sur l'égalité des genres et un atelier en néerlandais, auquel les francophones sont bien sûr les bienvenu.e.s, sur l'impact du télétravail sur la mobilité et la durabilité climatique. Dans chaque atelier, un certain nombre d'hypothèses seront avancées et testées sur base des connaissances et de l'expérience des participant.e.s.

La journée se terminera par un débat avec des intervenant.e.s issu.e.s du monde des entreprises, des syndicats, de la politique et du milieu académique. Cette réflexion devra aboutir à la formulation de recommandations politiques pour un avenir viable et durable dans une perspective féministe. Les recommandations seront rassemblées dans une brochure et diffusées par le biais de courtes interviews vidéo.

Merci de nous indiquer dans le formulaire ci-dessous les modalités de votre participation à la journée.
Naam en Voornaam / Nom et Prénom *
Affiliatie (vereniging, instelling)? / Affiliation (association, institution) ? *
Toegankelijkheid: nood aan hulp? Gelieve aan te geven waarmee wij van dienst kunnen zijn. / Accessibilité : besoin d'assistance ? Merci d'indiquer en quoi nous pouvons vous aider
OCHTENDPROGRAMMA van 8.50u.-12.30u. / MATINEE D'ETUDE de 8h50 à 12h30
Ochtendprogramma met 4 spre‧e‧k‧st‧ers. Amazone volgt de verplichte Corona-maatregelen van het moment / Matinée d'étude avec quatre interventions. Amazone suivra les mesures covid en vigueur.

Live-streaming om de ochtend vanop afstand te volgen/ Live-streaming pour suivre la matinée en ligne
Fysieke deelname aan het ochtendprogramma / Participation physique à la matinée d'étude *
Virtuele deelname aan het ochtendprogramma / Participation virtuelle à la matinée d'étude *
LUNCH 12h30-13h30
Er zullen broodjes en drank voorzien worden aan de deelne.e.m.sters aan de workshops. Des boissons et des sandwiches seront fournis aux participant.e.s aux ateliers.
Deelname aan de lunch / Participation au lunch *
Voedselvoorkeur / préférence alimentaire
NAMIDDAG 13.30u. - 16.30u. /  APRES-MIDI 13h30 - 16h30.  Workshops en debat / Ateliers et débat
Met een koffiepauze tussen 14.30u. en 15.00u. / Avec une pause-café de 14h30 à 15h00
Deelname aan Workshop 1 / Participation à l'atelier 1 : Telewerken: een feministisch perspectief (Kim De Weerdt, Vrouwenraad vzw) (NL) *
Required
Deelname aan Workshop 2 / Participation à l'atelier 2 : Le télétravail : une perspective féministe (Dominique De Vos, CFFB asbl) (FR) *
Deelname aan Workshop 3 / Participation à l'atelier 3 : Telewerken, de duurzame oplossing? (Fons Feekes, Transitie Tervuren vzw) (NL, les francophones sont les bienvenu‧e‧s) *
Opname van een kort interview / Enregistrement de courtes interviews
Als output van deze studiedag en debat stellen wij een brochure samen met beleidsaanbevelingen. Maar wij willen ook via video-interviews met de intervenante‧s/n en deelne‧e‧m‧st‧ers van 2 à 3 minuten interessante bedenkingen rond het thema van de studiedag. Deze interviews zullen nadien verspreid worden via onze sociale mediakanalen en via YouTube.

Comme résultat de cette journée d'étude nous souhaiterons rédiger une brochure avec des recommandations politiques. Nous aimerions également enregistrer des interviews d'une durée de 2/3min des intervenant‧e‧s/participant‧e‧s sur la thématique de la journée d'étude. Ces capsules vidéos seront ensuite montées et diffusées via nos réseaux sociaux et sur YouTube.
Bent u bereid een kort interview te geven? / Accepteriez-vous d'être interviewé.e.s ? *
Toegang / Accès
vzw Amazone asbl | Middaglijnstraat 10 Rue du Méridien - 1210 Brussel / Bruxelles

Google maps: https://drive.google.com/open?id=1vNZDjtiU3KFbxb6D7jsahMi_zf0&usp=sharing
Hartelijk dank! / Merci beaucoup !
Een vraag? / pour toute question : i.vanderstighelen@amazone.be
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy