Zgłoszenie do konkursu o Nagrodę MPEK za Społeczne Działania Twórcze
Mazowiecki Instytut Kultury oraz zespół MPEK zapraszają osoby realizujące działania w obszarze kultury na rzecz lokalnej społeczności w subregionie ostrołęckim do konkursu o Nagrodę Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej za Społeczne Działania Twórcze.

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem i wypełnić poniższy formularz.
Na zgłoszenia czekamy do 24 listopada 2019 r.

Więcej informacji:
mpek@mik.waw.pl
www.mazowieckieobserwatorium.pl/mpek
www.facebook.com/mazowieckiprogramedukacjikulturalnej
Imię *
Nazwisko *
Adres e-mail *
Numer telefonu: *
Miejscowość/miejscowości, w których działam: *
Współpracuję z: *
(instytucje, organizacje, grupy nieformalne - jeśli dotyczy)
Jakie działania twórcze zrealizowałem/zrealizowałam w ciągu ostatnich trzech lat na rzecz lokalnej społeczności (max. 1000 znaków): *
Co chciałbym/chciałabym zrobić w najbliższych latach na rzecz lokalnej społeczności (max. 500 znaków): *
Linki do strony internetowej, mediów społecznościowych, internetowych wzmianek prasowych o moich działaniach: *
Oświadczam, że działam na terenie subregionu ostrołęckiego: *
Regulamin Konkursu o Nagrodę MPEK za Społeczne Działania Twórcze
Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu o Nagrodę MPEK za Społeczne Działania Twórcze dostępnym w załączniku na stronie: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/mpek Regulamin jest również dostępny w notatce na profilu Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej na portalu Facebook: http://bit.ly/2CkRDZC
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia *
Informacja dotycząca Ochrony Danych Osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) administrator danych osobowych przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika.
1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą pod adresem: 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres siedziby administratorów lub z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@mik.waw.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. Organizacja i przeprowadzenie konkursu – na podstawie Państwa zgody zgodnie z art.6 ust.1 lit a
b. w celu promocji działalności Organizatora – na podstawie art.6 ust.1 lit f jako prawnie uzasadniony interes administratora danych
c. organizacja i promowanie w mediach społecznościowych na podstawie państwa zgody -art.6 ust.1 lit a
4. Podanie danych jest wymogiem umownym i uczestnik nie jest zobowiązany do ich podania; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
5. Odbiorcami danych osobowych:
a. w zakresie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko oraz aktywność uczestnika z zakresu kultury - nieograniczony krąg odbiorców (dane te zostaną podane do publicznej wiadomości);
b. w zakresie pozostałych danych osobowych - operatorzy pocztowi, banki, podmiot świadczący dla administratora usługi informatyczne i usługi prawne.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z przeprowadzeniem konkursu i wypłatą nagród, a także do upływu okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zapoznałem/Zapoznałam się z informacją dotyczącą danych osobowych *
Zachęcamy również do dodania swojego punktu na Mapie Społecznych Działań twórczych
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy