ใบสมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเสนานิคม
โรงเรียนเสนานิคม 1242 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.02-579-5543
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) เพื่อความสะดวก ปลอดภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนั้น ผู้ปกครองสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์นี้เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการแจ้งความประสงค์ให้บุตรหลานของท่านเข้าเรียนที่โรงเรียนเสนานิคมและสามารถนำเอกสารหลักฐานการสมัครมาในวันเปิดภาคเรียน (1 ก.ค. 63)
ผู้ปกครองสามารถนำหลักฐานการสมัครมายื่นในภายหลังโดยแนบเอกสารดังนี้
1. ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน)จากสถานศึกษาเดิม ฉบับจริง+สำเนา 2 ชุด
2. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
3. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน (สำเนา 2 ชุด)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน / บิดา / มารดา (สำเนา 2 ชุด)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นักเรียน / บิดา / มารดา (สำเนา 2 ชุด)
6. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (สำเนา 2 ชุด)(กรณีผู้ปกครองไม่ได้เป็นบิดา/มารดาของนักเรียน)
E-mail ของท่าน
เข้าเรียนในระดับชั้น *
ย้าย/จบการศึกษา (ชื่อสถานศึกษาเดิม) *
ที่อยู่สถานศึกษาเดิม (ตำบล / แขวง) *
ที่อยู่สถานศึกษาเดิม (อำเภอ / เขต) *
ที่อยู่สถานศึกษาเดิม (จังหวัด) *
เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน *
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน 13 หลัก (ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย - )
คำนำหน้าของนักเรียน *
ชื่อนักเรียน *
นามสกุลนักเรียน *
วัน/เดือน/ปีเกิด นักเรียน *
ตัวอย่างเช่น 31 มกราคม 2550
เชื้อชาติ *
สัญชาติ *
ศาสนา *
ที่อยู่ปัจจุบัน *
ตัวอย่างเช่น 1242 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเลขโทรศัพท์ *
(ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย - )
ชื่อ-ชื่อสกุล บิดา *
(หากไม่ทราบให้ใส่เครื่องหมาย - )
อาชีพ (บิดา) *
(หากไม่ทราบให้ใส่เครื่องหมาย - )
หมายเลขโทรศัพท์ (บิดา) *
(หากไม่ทราบให้ใส่เครื่องหมาย - )
ชื่อ-ชื่อสกุล มารดา *
(หากไม่ทราบให้ใส่เครื่องหมาย - )
อาชีพ (มารดา) *
(หากไม่ทราบให้ใส่เครื่องหมาย - )
หมายเลขโทรศัพท์ (มารดา) *
(หากไม่ทราบให้ใส่เครื่องหมาย - )
ชื่อ-ชื่อสกุล ผู้ปกครองนักเรียน (กรณีไม่ใช่บิดา-มารดา)
อาชีพ ผู้ปกครองนักเรียน (กรณีไม่ใช่บิดา-มารดา)
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครองนักเรียน (กรณีไม่ใช่บิดา-มารดา)
(ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย - )
ผู้ปกครองนักเรียน (กรณีไม่ใช่บิดา-มารดา) มีความเกี่ยวข้องกับนักเรียน
สูติบัตรนักเรียน (ใบเกิด)
นักเรียน
สูติบัตร (ใบเกิด)
หลักฐานการสมัคร
ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน)
รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
เอกสารประจำตัวนักเรียน
สำเนาทะเบียนบ้าน
นักเรียน
บิดา
มารดา
ผู้ปกครอง
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
นักเรียน
บิดา
มารดา
ผู้ปกครอง
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy