แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ต่อการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
1) เพศ *
2) ชั้นปี *
3) คณะ *
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการรับชม
1) นักศึกษารับชมแบบใดมากที่สุด *
2) ความถี่ต่อสัปดาห์ในการรับชม *
3) นักศึกษาใช้เวลาในรับชมแต่ละครั้งเป็นเวลาเท่าใด *
4) นักศึกษารับชมผ่านอุปกรณ์ใด *
5) เหตุผลในการในรับชมถ่ายทอดสด – เทปคำบรรยาย *
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
เหตุผลในการในรับชม *
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ปานกลาง
ไม่ค่อยพึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เหมาะสำหรับการเรียน การสอนในยุคปัจจุบัน
ให้โอกาสศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา
ช่วยทำให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น
ความเหมาะสมของการจัดตารางเรียน
สามารถติดตามหรือทบทวนบทเรียนได้ทัน
การเข้าถึงวิชาที่นักศึกษาต้องการมีความสะดวก
มีวิชาเพียงพอที่นักศึกษาต้องการ
ความคมชัดของวีดีโอ (ถ่ายทอดสด-เทปคำบรรยาย)
มีการอัปเดตเทปคำบรรยายสม่ำเสมอ
Submit
Clear form
This form was created inside of Ramkhamhaeng University. Report Abuse