แบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่
แบบสำรวจความพึงพอใจชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสำรวจจะนำไปปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ ให้สนองต่อผู้ใช้บริการให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกรอก แบบสำรวจมา ณ โอกาสนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
อาชีพ *
วัตถุประสงค์ของการเข้าเว็บไซต์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ความถี่ในการเข้าเว็บไซต์ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่
ความพึงพอใจด้านบริการด้านข้อมูล *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ข้อมูลครบถ้วนตามความต้องการ
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ความสะดวกในการดูข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ความหลากหลายของข้อมูล
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ความสะดวกในการเชื่อมโยงไปเว็บอื่น
การจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหา
ข้อความในเว็บถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์
ความพึงพอใจด้านรูปแบบ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจของเว็บ
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและใช้งาน
เมนูต่างๆในเว็บใช้งานง่าย
สีสัน พื้นหลัง ตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
ขนาดและรูปแบบตัวอักษรอ่านง่าย
ภาพกับเนื้อหาสอดคล้องกัน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลที่ควรมีเพิ่มบนเว็บไซต์สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่
ข้อมูลที่ควรมีเพิ่มบนเว็บไซต์สำนักงาน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy