แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนต่อผู้รับบริการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประเภทผู้ประเมิน *
Required
หลักสูตร *
Required
ภาระงาน : งานเลขานุการคณบดี ท่านเคยใช้บริการหรือไม่ *
Captionless Image
Required
ถ้าเคยใช้บริการ กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ให้บริการอย่างเต็มใจ สุภาพเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
มีขั้นตอนการให้บริการที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
ภาระงาน : งานบรรณารักษ์ ห้องสมุดคณะ ท่านเคยใช้บริการหรือไม่ *
Captionless Image
Required
ถ้าเคยใช้บริการ กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ให้บริการอย่างเต็มใจ สุภาพเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
มีขั้นตอนการให้บริการที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
ภาระงาน : งานด้านวิชาการ ท่านเคยใช้บริการหรือไม่ *
Captionless Image
Required
ถ้าเคยใช้บริการ กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ให้บริการอย่างเต็มใจ สุภาพเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
มีขั้นตอนการให้บริการที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
ภาระงาน : งานประกันคุณภาพ/ดูแลเว็บไซต์คณะ ท่านเคยใช้บริการหรือไม่ *
Captionless Image
Required
ถ้าเคยใช้บริการ กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ให้บริการอย่างเต็มใจ สุภาพเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
มีขั้นตอนการให้บริการที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
ภาระงาน : งานพัสดุ/การเงินของคณะ ท่านเคยใช้บริการหรือไม่ *
Captionless Image
Required
ถ้าเคยใช้บริการ กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ให้บริการอย่างเต็มใจ สุภาพเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
มีขั้นตอนการให้บริการที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
ภาระงาน : งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/งานแนะแนว ท่านเคยใช้บริการหรือไม่ *
Captionless Image
Required
ถ้าเคยใช้บริการ กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ให้บริการอย่างเต็มใจ สุภาพเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
มีขั้นตอนการให้บริการที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
ภาระงาน : งานธุรการ ท่านเคยใช้บริการหรือไม่ *
Captionless Image
Required
ถ้าเคยใช้บริการ กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ให้บริการอย่างเต็มใจ สุภาพเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
มีขั้นตอนการให้บริการที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
ภาระงาน : งานธุรการ ท่านเคยใช้บริการหรือไม่ *
Captionless Image
Required
ถ้าเคยใช้บริการ กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ให้บริการอย่างเต็มใจ สุภาพเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
มีขั้นตอนการให้บริการที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
ภาระงาน : ดูแลห้องปฏิบัติการไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ท่านเคยใช้บริการหรือไม่ *
Captionless Image
Required
ถ้าเคยใช้บริการ กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ให้บริการอย่างเต็มใจ สุภาพเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
มีขั้นตอนการให้บริการที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
ภาระงาน : ดูแลห้องปฏิบัติการงานก่อสร้างและโยธา ท่านเคยใช้บริการหรือไม่ *
Captionless Image
Required
ถ้าเคยใช้บริการ กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ให้บริการอย่างเต็มใจ สุภาพเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
มีขั้นตอนการให้บริการที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
ภาระงาน : ดูแลห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม/โรงงาน ท่านเคยใช้บริการหรือไม่ *
Captionless Image
Required
ถ้าเคยใช้บริการ กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ให้บริการอย่างเต็มใจ สุภาพเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
มีขั้นตอนการให้บริการที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
ภาระงาน : ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ท่านเคยใช้บริการหรือไม่ *
Captionless Image
Required
ถ้าเคยใช้บริการ กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ให้บริการอย่างเต็มใจ สุภาพเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
มีขั้นตอนการให้บริการที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
ภาระงาน : ดูแลความเรียบร้อยบริเวณ อาคารโยธา/โรงงาน/รอบสระน้ำ และขับรถตู้คณะ ท่านเคยใช้บริการหรือไม่ *
Captionless Image
Required
ถ้าเคยใช้บริการ กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ให้บริการอย่างเต็มใจ สุภาพเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
มีขั้นตอนการให้บริการที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
ภาระงาน : ดูแลความเรียบร้อยบริเวณ สนามหญ้า/ลานพระวิษณุกรรม/รอบสระน้ำ ท่านเคยใช้บริการหรือไม่ *
Captionless Image
Required
ถ้าเคยใช้บริการ กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ให้บริการอย่างเต็มใจ สุภาพเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
มีขั้นตอนการให้บริการที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
ภาระงาน : ดูแลความเรียบร้อยบนอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและวิศวกรรม ชั้น 3-4 ท่านเคยใช้บริการหรือไม่ *
Captionless Image
Required
ถ้าเคยใช้บริการ กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ให้บริการอย่างเต็มใจ สุภาพเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
มีขั้นตอนการให้บริการที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
ภาระงาน : ดูแลความเรียบร้อยบนอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและวิศวกรรม ชั้น 2 ท่านเคยใช้บริการหรือไม่ *
Captionless Image
Required
ถ้าเคยใช้บริการ กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ให้บริการอย่างเต็มใจ สุภาพเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
มีขั้นตอนการให้บริการที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
ภาระงาน : ดูแลความเรียบร้อยบนอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและวิศวกรรม ชั้น 1 และ 5 ท่านเคยใช้บริการหรือไม่ *
Captionless Image
Required
ถ้าเคยใช้บริการ กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ให้บริการอย่างเต็มใจ สุภาพเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
มีขั้นตอนการให้บริการที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. - Terms of Service - Additional Terms