NOVES INCORPORACIONS TEMP. 2020-21
Per poder resoldre els possibles dubtes podeu adreçar-vos a nosaltres mitjançant:
-Correu electrònic: ceodena@ceodena.cat -Telèfon: 617492354
NOM JUGADOR/A: *
COGNOM1 JUGADOR/A: *
COGNOM2 JUGADOR/A: *
DATA NAIXEMENT JUGADOR/A: *
MM
/
DD
/
YYYY
DNI JUGADOR/A: *
No TARJA SANITÀRIA JUGADOR/A: *
MÒBIL *
EMAIL (IMPORTANT REVISAR-LO) *
ESCOLA o CLUB d'on VÉNS *
AL·LÈRGIES, INTOLERÀNCIES O MALALTIES D'INTERÈS *
POSICIÓ AL CAMP
NOM TUTOR/A *
COGNOM1 TUTOR/A *
COGNOM2 TUTOR/A *
DNI TUTOR/A *
ADREÇA POSTAL *
CODI POSTAL *
POBLACIÓ *
MÒBIL 1 *
MÒBIL 2
EMAIL (IMPORTANT REVISAR-LO) *
DADES BANCÀRIES escriviu - cada 4 xifres *
Captionless Image
AUTORITZO I PERMETO sota la meva responsabilitat que, amb càrrec al meu compte detallat en les dades bancàries, pagueu al C.E.Òdena els rebuts que presentarà mensualment. *
Aquesta autorització bancària tindrà vigència permanent fins que el jugador/a no causi baixa del C.E. Òdena o fins que es vulgui canviar de compte bancari. Tota BAIXA formal de jugador/a o VARIACIÓ de compte bancari haurà de ser notificada a la DIRECCIÓ ESPORTIVA i/o JUNTA DIRECTIVA per escrit a través del formulari ACTUALITZACIÓ REGISTRE JUGADOR per tenir validesa. *
Les dades que vostè ens proporciona seran introduïdes en un fitxer propietat de C.E. Òdena amb la finalitat de tramitar la seva inscripció i rebre informació de properes activitats esportives organitzades per aquest organisme. Les seves dades podran ser cedides a tercers únicament per compliment d’obligacions legalment establertes. En qualsevol cas, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè pot en tot moment exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació dirigint-se al C.E. Òdena. *
AUTORITZO AL CE ÒDENA A APLICAR EL REBUT DE 70€ EN CONCEPTE DE LA MATRÍCULA DE LA NOVA TEMPORADA 20-21 Des de la Direcció Esportiva s'està planificant la nova temporada i han de saber amb qui poden comptar per formar els equips, com a molt tard, 10 juny 2020. En cas de no autoritzar-ho, el club no podrà reservar la vostra plaça fins fer efectiva la matrícula. núm compte club: ES14 2100 3575 3521 0065 7403 escriviu al concepte: matrícula+nom de l’esportista *
VULL COL·LABORAR SOCIALMENT AL CE ÒDENA FORMANT PART DE LA MASSA SOCIAL DEL CLUB. PASSO A FORMAR PART ACTIVA DEL CLUB COM A SOCI i AUTORITZO AL CE ÒDENA A PASSAR-ME EL REBUT DE 50€ ANUALS DE LA QUOTA DE SOCI. *
Sr. President del C.E. Òdena, amb el present document demano passar a formar part de l’entitat que presidiu dins la modalitat de jugador/a amb el compromís de complir totes les normes recollides en els estatuts vigents, el reglament de règim intern del club i el REGLAMENT i CODI ÈTIC de la FCF. *
Com a TUTOR/A del JUDGADOR/A abans esmentats: AUTORITZO I PERMETO sota la meva responsabilitat el DESPLAÇAMENT del meu fill/a en vehicle particular o de transport públic en qualsevol dels partits de futbol, ja siguin tipus oficial o amistosos, i renuncio a qualsevol tipusde reclamació en cas d’incidència. Els vehicles particulars poden ser d’altres pares, de membres de l’equip, osimplement acompanyants. *
Com a TUTOR/A del JUDGADOR/A abans esmentats: AUTORITZO I PERMETO, de conformitat amb el dret a la pròpia imatge regulat per la Llei no1/1982 de 5 de maig,la PUBLICACIÓ D’IMATGES (fotos i/o vídeos) en les que puguin aparèixer el meu fill/a o tutelat/da durant les activitats realitzades pel C.E. Òdena. El C.E. Òdena les podrà difondre a través de diferents mitjans decomunicació i/o a través de la seva pàgina i/o recursos web amb la finalitat de promocionar les seves activitats. *
Com a TUTOR/A del JUDGADOR/A abans esmentats: AUTORITZO I PERMETO que en cas de qualsevol incidència de tipus mèdic, lespersones acompanyants puguin adoptar les mesures corresponents. *
Aquesta AUTORITZACIÓ per DESPLAÇAMENTS, DRET D'IMATGE i URGÈNCIES MÈDIQUES tindrà vigència permanent fins que el jugador causi baixa formal del C.E. Òdena o fins que compleixi la majoria d’edat. Tota BAIXA formal de jugador/a, per tenir validesa oficial, haurà de ser notificada a la DIRECCIÓ ESPORTIVA i per escrit a través del formulari que se us facilitarà. *
COMENTARIS OBSERVACIONS
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy