แบบประเมินความพึงพอใจ กับ ความไม่พึงพอใจ เกี่ยวกับระบบการให้บริการของงานทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

วัตถุประสงค์ :แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานทะเบียนฯ
และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. ระบบการลงทะเบียนเรียน
  2. การประกาศ กำหนดการ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนที่web /บอร์ด
  3. ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน
  4. ความรวดเร็วการลงทะเบียนเรียน ผ่าน web
  5. ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน
  6.การเพิ่ม-ถอนรายรายวิชาผ่านweb
  7. การดูผลการลงทะเบียนเรียน
  8.การดูค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน web
  9. การชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคาร.
  10. เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล ตอบคำถาม ผ่านทาง face book งานทะเบียนฯ
  11. เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล ตอบคำถาม หน้าเคาน์เตอร์ /โทรศัพท์
  Please enter one response per row
  1. ไม่พึงพอใจเจ้าหน้าที่ให้บริการบริการ
  2. ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลของผู้รับบริการอย่างละเอียดถี่ถ้วน
  3. ไม่ชี้แจง/รายงานผลการให้ผู้รับบริการรับทราบ
  4. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
  5. ไม่มีกระบวนการ/วิธีการในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
  6. ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
  7. เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการ
  8. ไม่มีผู้รับผิดชอบการดำเนินงานที่ชัดเจน
  9. ไม่ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  10. สถานที่/พื้นที่และบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  11. ไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ
  12. ไม่มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
  13. ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการให้บริการ
  Please enter one response per row
  This is a required question