ŽIADOSŤ O PSYCHOLOGICKÉ, ŠPECIÁLNO - PEDAGOGICKÉ VYŠETRENIE
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
Dolný Smokovec 21, Vysoke Tatry, 059 81
Sladovnícka 22, Trnava, 917 01
Žiadam o vyšetrenie dieťaťa v pracovisku: *
Meno a priezvisko dieťaťa: *
Dátum narodenia: *
Miesto narodenia: *
Rodné číslo: *
Navštevovaná škola *
Trieda *
Bydlisko žiaka: *
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: *
Telefónne číslo zákonného zástupcu: *
V prípade, že rodič nemá telefón, napíšte telefónne číslo školy
Žiadosť o vyšetrenie podáva: *
Vyšetrenie žiaka odporúča: *
Dôvod vyšetrenia: *
Required
Dieťa už bolo psychologicky vyšetrené (kedy, kde):
Dieťa už bolo špeciálno-pedagogicky vyšetrené (kedy, kde):
Dieťa malo odklad povinnej školskej dochádzky (prečo):
Dieťa opakovalo ročník (ktorý a z akých dôvodov):
Ide o dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia? *
Zdravotný stav dieťaťa (dlhodobé absencie, dlhšie ambulantné liečenia, slabý zrak, sluch, chyby reči, telesná chyba a pod.):
Dôvod psychologického alebo špeciálno – pedagogického vyšetrenia/ podrobný popis ťažkosti v učení a správaní): *
Čitateľské schopnosti
kliknite na Vašu voľbu
Pravopis
kliknite na Vašu voľbu
Písanie
kliknite na Vašu voľbu
Matematické schopnosti
Správanie sa k spolužiakom, učiteľom
Celkové správanie sa
Odporúčania a návrhy triedneho učiteľa *
Required
Spolupráca rodičov so školou:
Ochrana osobných údajov: "GDPR"
Prevádzkovateľom osobných údajov je Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry 059 21, IČO 42086809 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť poskytnuté osobné údaje a spracúvať ich v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), a v jeho medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v registračnom formulári spracúvať výlučne za účelom registrácie a evidencii klienta v databáze klientov SCŠPP Vysoké Tatry.
Vyplnením registračného formulára dávam súhlas Súkromnému centru špeciálno-pedagogického poradenstva, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry 059 21, IČO 42086809 v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na spracovanie mojich osobných údajov, resp. osobných údajov môjho dieťaťa, uvedených v registračnom formulári za účelom registrácie a evidencii klienta v databáze klientov SCŠPP Vysoké Tatry.
Platnosť súhlasu je 20 rokov odo dňa uskutočnenia poslednej služby pre klienta. Po uplynutí tejto lehoty budú moje osobné údaje zlikvidované v súlade so zákonom.
Týmto vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú skutočné, pravdivé, úplné, aktuálne a presné. Súčasne potvrdzujem, že osobné údaje som poskytol/poskytla dobrovoľne a bez nátlaku.
Súhlas so spracovaním osobných údajov: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy