แบบสอบถาม ปัญหาข้อขัดข้องการใช้งานระบบสารสนเทศด้านกำลังพล บก.ทท.-

วัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจปัญหาข้อขัดข้องและความต้องการ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกำลังพล และเครือข่ายสารสนเทศ บก.ทท. เพื่อนำผลการสำรวจไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น
    ใส่หมายเลขประจำตัวทหารไม่ถูกต้อง ใส่ใหม่
    This is a required question