แบบติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น ศึกษาทางไกลทางไปรษณีย์ (สำหรับเพื่อนร่วมงาน)
เรื่อง ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตรนายสิบช้ันต้น ศึกษาทางไกลทางไปรษณีย์ รุ่นที่ 2
คำชี้แจง โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์ตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อประโยชน์ใน
การปรับหลักสูตรและการสอน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรและนายทหารประทวนให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ ผบ.หมู่ ปล.
ในฐานะที่ท่านเป็น เพื่อนร่วมงานของผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งได้ผ่านการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น
ศึกษาทางไกลทางไปรษณีย์ มาแล้วอย่างสมบูรณ์ กรุณาให้คำตอบทุกข้อเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพของหลักสูตร และนักเรียนนายสิบชั้นต้น ศึกษาทางไกลทางไปรษณีย์ของโรงเรียนทหารราบต่อไป
หากมีข้อเสนอแนะส่วนตัว โปรดให้ข้อมูลกลับไปยังโรงเรียนทหารราบ
ความมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม จึงขอแจ้งความมุ่งหมายของ
หลักสูตรให้ทราบ ดังนี้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา
1. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผบ.หมู่ ปล. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของ ทบ. ได้แก่ การป้องกันประเทศ, การรักษาความมั่นคงภายใน,การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การพัฒนาประเทศ และการปฏิบัติภารกิจทางทหารที่นอกเหนือสงคราม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นผู้นำที่ดีบนพื้นฐานแห่งความมีคุณธรรม

-----------------------------------
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้สำเร็จการศึกษา
สังกัดของท่าน คือ *
Your answer
ชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำการประเมิน *
Your answer
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา
คำชี้แจง
กรุณาทำเครื่องหมาย ( • ) ลงในช่องระดับความสามารถตามความคิดเห็นของท่าน
5 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มาก
3 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อย
1 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อยที่สุด
1. ความรู้ความสามารถ : ด้านวิชาการ *
5
4
3
2
1
1.1 มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องบุคคลทำการรบ, ระเบียบการนำหน่วย, การลาดตระเวน การ ปปส. และการปฏิบัติเป็นหน่วยทางยุทธวิธีระดับ มว.ปล. ได้
1.2 มีความสามารถฝึกสอนทหาร, ทำการรบเป็นบุคคลและนำหน่วยทหารราบระดับชุดยิง ปฏิบัติการรบได้
1.3 มีความรู้เกี่ยวกับอาวุธประจำกาย ,ประจำหน่วย ที่มีใช้ในหน่วยทหารราบและอาวุธทันสมัย พร้อมทั้งให้รู้จักการถนอมรักษาและแก้ไขเหตุติดขัดได้อย่างถูกต้องจนสามารถนำไปฝึกสอนทหารได้ ตลอดจนงานช่างสนาม และสงครามทุ่นระเบิด
1.4 มีความรู้และเทคนิคการใช้อาวุธวิถีโค้ง ตลอดจนการร้องขอและปรับการยิง ค. - ป. จนสามารถใช้อาวุธได้อย่างเหมาะสม
1.5 สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการณ์หน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 มีความรู้ในรายละเอียดขอบระวาง, การหาตำแหน่งที่อยู่ด้วยเครื่องมือที่มีอยู่, โดยวิธีแสวงเครื่อง, การเดินตามทิศทางที่กำหนดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
1.7 สามารถอ่านแผนที่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
1.8 มีความเข้าใจศิลปะความเป็นผู้นำเกี่ยวกับแนวความคิด คุณลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์และวิธีการแก้ปัญหาของความเป็นผู้นำทางทหารอย่างแท้จริง
1.9 มีความเข้าใจในหลักการและเทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ สามารถทำแผนบทเรียน และดำเนินการสอนได้อย่างถูกต้อง
2. ความรู้ความสามารถ : พื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน *
5
4
3
2
1
2.1 ความสามารถในการติดต่อประสานงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
2.2 ความคิดริเริ่ม และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
2.3ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการใหม่ ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
2.4 สามารถนำเสนอผลงาน/ข้อคิดเห็นได้อย่างมีหลักการ สมเหตุสมผล และทันเวลา
2.5 ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2.6 ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และนำผลมาปรับปรุงแก้ไข
3. คุณลักษณะ : ภาวะผู้นำและบุคลิกภาพ *
5
4
3
2
1
3.1 ความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย และความสามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติภารกิจ
3.2 มารยาทในการพูด และการฟังเหมาะสม ถูกกาละเทศะ
3.3 เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา และสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม
3.4 ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น/ทำงานเป็นทีมได้
3.5 ความสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
3.6 การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา
3.7 เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา
3.8 เคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
3.9 มีความยุติธรรม
3.10 มีความเป็นผู้นำ
3.11 มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และยึดมั่นศรัทธาในสถาบัน/วัฒนธรรมองค์กรทหาร
4. คุณลักษณะ : คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ *
5
4
3
2
1
4.1 ประพฤติตนตามระเบียบ แบบธรรมเนียมของทหาร และเคารพกฎระเบียบของหน่วยงาน
4.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
4.3 ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
4.4 การมีสัมมาคารวะ
4.5 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
4.6 ระเบียบวินัยในการทำงาน ทําหน้าที่ของตนครบถ้วนสมบูรณ์
4.7 ความรอบคอบ เสียสละอุทิศตน มุ่งมั่น และบากบั่นในการทำงานให้สำเร็จ
4.8 ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ ขยัน และตั้งใจในการปฏิบัติงาน
4.9 การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถ
4.10 การช่วยรักษาและใช้ของทางราชการ/ส่วนรวมอย่างประหยัด
4.11 การให้ความร่วมมือ/เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วย
4.12 การดํารงชีวิตอย่างฉลาด ด้วยสติและปัญญา รูัเหตุ รู้ผล รู้กาลเทศะ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่ท่านคิดว่ามีประโยชน์ต่อหลักสูตร นายสิบชั้นต้น ศึกษาทางไกลทางไปรษณีย์ รุ่นที่ 2
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service