Spirituality Studies Review Form
Recenzent / Reviewer *
Názov príspevku / Title of the Paper *
Rozhodnutie / Decision *
Význam / Significance
Aký vedecký význam má téma/predmet? Rozvíja zvolený prístup súčasný stav poznania? Nakoľko štúdia spája myšlienky, metódy, prístupy viacerých vedných disciplín?

What is the research relevance of the topic/subject? Does the approach develop the current state of knowledge? To what extent does the study combine ideas, methods, approaches of multiple academic fields?
Význam / Significance *
Pôvodnosť / Originality
Ide o novú problematiku? Ide o nový prístup k problematike? Ide o novú metodológiu? Ide o inovatívne spojenie známych myšlienok/ metód/prístupov?

Is the topic new? Is the approach new? Is the methodology new? Is it an innovative combination of well-known ideas/methods/approaches?
Pôvodnosť / Originality *
Zaradenie v súčasnom stave výskumu / Placement within the current state of research
Zohľadňuje štúdia súčasný stav výskumu? Nadväzuje na predchádzajúce práce v danej oblasti? Používa relevantné a aktuálne zdroje?

Does the study reflect the current state of research? Does it fit into the framework of previous studies in the field? Are sources relevant and up-to-date?
Zaradenie v súčasnom stave výskumu / Placement within the current state of research *
Zrozumiteľnosť / Clarity
Je štúdia napísaná zrozumiteľne? Opisuje použité metódy? Sú výsledky dôsledne opísané a vyhodnotené? Je štúdia zostavená logicky?

Is the study written comprehensively? Are methods clearly described? Are results described and evaluated thoroughly? Is the study structured in a logical manner?
Zrozumiteľnosť / Clarity *
Relevantnosť / Relevance
Zodpovedá štúdia tematickému zameraniu časopisu? Je obsah štúdie zaujímavý aj pre širší okruh záujemcov? Je štúdia zrozumiteľná aj v multidisciplinárnom kontexte?

Does the study fit into the thematic focus of the journal? Is its content interesting also for broader audience? Is it readable in a multidisciplinary context?
Relevantnosť / Relevance *
Formálna úprava / Formal requirements
Aká je formálna kvalita textu? Spĺňa potrebné formálne požiadavky? Dodržiava pokyny pre autorov?

What is the formal quality of the text? Does it meet the necessary formal requirements? Does it follow guidelines for authors?
Formálna úprava / Formal requirements *
Jazyková úprava / Language quality of the text
Aká je jazyková a štylistická úroveň príspevku?

What is the grammatical and stylistic quality of the text?
Jazyková úprava / Language quality of the text *
Celkové zdôvodnenie bodového hodnotenia / Overall explanation of the evaluation
Celkové zdôvodnenie bodového hodnotenia / Overall explanation of the evaluation *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy