แบบประเมินคุณภาพการให้บริการสำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการของสำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการให้บริการที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาต่อไป จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง
คำชี้แจง : ให้นักศึกษาทำเครื่องหมาย / หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่กำหนดให้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 เพศ *
1.2 ชั้นปี *
1.3 คณะที่กำลังศึกษา *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านการให้บริการ
5 =พึงพอใจมากที่สุด 4 =พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจด้านการบริการให้คำปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพ *
5
4
3
2
1
1.1 มีการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องการเรียนการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพ
1.2 บุคลากรให้บริการด้วยความเต็มใจและมีอัธยาศัยดี
1.3 บุคลากรสามารถให้ความช่วยเหลือได้จนบรรลุวัตถุประสงค์
1.4 มีการให้คำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Website,Facebook,Line
2. ความพึงพอใจด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา *
5
4
3
2
1
2.1 การให้ข้อมูลข่าวสารด้านแหล่งรับสมัครงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
2.2 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและแหล่งทุนการศึกษาต่างๆ
2.3 การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2.4 มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษา
3. ความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา *
5
4
3
2
1
3.1 มีการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา
3.2 มีการจัดปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเป็นประจำทุกปี
4. ความพึงพอใจด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา *
5
4
3
2
1
4.1 มีระบบและกลไกในการกู้ยืมเงินกองทุนฯ
4.2 มีการให้ข้อมูลหลายช่องทาง เช่น Website, Facebook,Line
4.3 บุคลากรสามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วนและตรงประเด็น
4.4 มีการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการกู้ยืมและการชำระหนี้
ตอนที่ 3 ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ ในการขอรับบริการเพิ่มเติม ได้แก่
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy