ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Expanding Your Horizons: EYH 2013

โครงการ EYH: ขยายขอบข่ายการเรียนรู้สู่สังคมวิทยาศาสตร์ ปี 2556
(Expanding Your Horizons 2013)
จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ร่วมกับบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา