แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำชี้แจง
แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เกี่ยวกับความพร้อมทางกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และการให้บริการต่าง ๆ โดยผลการประเมินที่ได้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงของคณะพยาบาลศาสตร์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
1. เพศ *
2. ตอบแบบสอบถามในนาม *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ระดับค่าความพึงพอใจตามแบบประเมิน
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด/ปรับปรุง
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ *
5
4
3
2
1
ห้องเรียนมีความสะอาด
ห้องเรียนมีจำนวนโต๊ะ เก้าอี้เพียงพอ
ห้องเรียนมีสื่ออุปกรณ์ที่สะดวกต่อการเรียนการสอน
ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอกับนักศึกษา
ห้องปฏิบัติการมีความสะอาดเป็นระเบียบ
เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการมีประสิทธิภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านอุปกรณ์ทางการศึกษา *
5
4
3
2
1
สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานความเพียงพอของสื่อ/อุปกรณ์กับจำนวนนักศึกษา
ประสิทธิภาพของสื่อ/อุปกรณ์
ด้านเทคโนโลยี *
5
4
3
2
1
จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั่วถึง
ความสะดวกในการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในคณะ
ด้านการให้บริการต่าง ๆ ภายในคณะ *
5
4
3
2
1
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ
การให้คำแนะนำด้านวิชาการ
การให้คำแนะนำด้านการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
ด้านการให้บริการต่าง ๆ ภายนอกคณะ *
5
4
3
2
1
บริการของสำนักหอสมุด
บริการของสำนักคอมพิวเตอร์
บริการของห้องพยาบาล
ความสะดวก/สะอาดบริเวณโรงอาหาร
ข้อเสนอแนะ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms