กรอกข้อมูลขอ สำเนา กพ.7 / ก.ค.ศ.16 ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

  ***เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และไม่เป็นการเสียเวลาของผู้มาขอรับบริการ ขอให้กรอกคำร้องก่อนเดินทางมารับอย่างน้อย 1 วันทำการ***

  กรอกข้อมูลของเจ้าของแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  Must contain
  This is a required question
  Must be a number greater than 0
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number greater than 0
  This is a required question
  This is a required question
  :

  แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ

  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นไป
  This is a required question
  This is a required question

  *** หมายเหตุ :