แบบทดสอบ (Pretest)
เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
Email address *
ชื่อ-สกุล *
ตำแหน่ง *
หน่วยงาน *
วันที่เข้ารับการอบรม *
1. การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทของครูผู้สอนจะเป็นลักษณะใด
1 point
Clear selection
2. สิ่งใดในหลักสูตรช่วยให้เกิดความชัดเจน การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามลำดับ ลดความซ้ำซ้อนในสิ่งที่สอน และช่วยให้ผู้สอนชั้นเดียวกันไปในทิศทางเดียวกัน
1 point
Clear selection
3. ข้อใดเป็นหลักการของหลักสูตร
1 point
Clear selection
4. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงเป้าหมาย ทิศทางของการจัดการศึกษาของชาติ
1 point
Clear selection
5. การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมุ่งให้เกิดสิ่งใด
1 point
Clear selection
6. ข้อใดไม่ใช่การจัดระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 point
Clear selection
7. การจัดการศึกษาระดับใดมุ่งเน้นให้ผู้รียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง
1 point
Clear selection
8. เครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมสนบัสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตร
1 point
Clear selection
9. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญที่มุ่งให้เกิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 point
Clear selection
10. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 point
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy