แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL)
คำชี้แจง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านที่นำบทความที่
เผยแพร่ในวารสารฯ ไปใช้ประโยชน์ กรุณากรอกข้อมูลในแบบตอบรับการนำบทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงาน เพื่อให้บทความที่เผยแพร่ในวารสารเกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง และเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพของวารสารฯ ต่อไป กองบรรณาธิการวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปและการใช้งานวารสาร
โปรดระบุข้อมูลทั่วไปของท่านและการใช้งานวารสาร
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-นามสกุล *
อาชีพ
ความถี่ในเข้าใช้งานระบบวารสาร
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy