แบบสอบถามความคิดเห็น การสร้างการรับรู้และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วัตถุประสงค์
แบบสอบถามความคิดเห็นการสร้างการรับรู้และการบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการสร้างการรับรู้และการให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ
ความคิดเห็นที่ได้จากการตอบแบบสอบถามนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. จะนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป
คำชี้แจง
ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service