แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์วิทยาลัยสงฆ์ร้อยอ็ด
คำชี้แจง แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย และข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุดซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง
เพศ *
สถานะภาพ
รูปแบบข้อมูลข่าวสาร
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจมากที่สุด
การจัดหมวดหมู่นำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์มีความครบถ้วนและเหมาะสม
รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษรอ่านได้ง่าย เหมาะสม สวยงาม
การค้นหาข้อมูลง่าย สะดวก รวดเร็ว
ข้อมูลมีความทันสมัย
ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
ข้อมูลมีความครบถ้วน
ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ
มีการพัฒนา ปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลตลอดเวลา
ความพึงพอใจในภาพรวม
ประโยชน์และการนำไปใช้
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจมากที่สุด
เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย
สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse - Terms of Service