แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้จังหวัดมุ่งเน้นให้ความสำคัญ
กรุณาเลือกตามความคิดเห็นของท่านว่าแต่ละประเด็นท่านต้องการให้จังหวัดให้ความสำคัญมากน้อยเพียงใด
ด้านสาธารณสุข
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
ประชาชนมีสุขภาพดีและไม่เป็นโรค
ประชาชนมีอาหารและน้ำดื่มที่สะอาด เพียงพอ และถูกสุขลักษณะ และมีห้องน้ำที่สะอาดใช้
สถานพยาบาลต่างๆ ในจังหวัด มีบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือที่เพียงพอ เช่น มีหมอ พยาบาล เตียงผู้ป่วย และเครื่องมือทางการแพทย์
ประชาชนไม่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรค เช่น ได้รับวัคซีนป้องกันโรค ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และทราบถึงอันตรายของภัยจากบุหรี่ สุรา ยาเสพติด เป็นต้น
ด้านการศึกษา
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
ประชาชนสามารถอ่านออกเขียนได้
นักเรียนเข้าใจสิ่งที่ครูสอนและสามารถสอบได้คะแนนดี
เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา
โรงเรียนมีครู หนังสือ และสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ 
ด้านความยากจนและความเท่าเทียมทางรายได้
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
ประชาชนมีรายได้และไม่ยากจน
ประชาชนมีเงินเก็บและไม่มีหนี้สิ้น
ลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนให้น้อยลง
ด้านการคุ้มครองสิทธิทางสังคม
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและคุ้มครอง ทั้งจากรัฐและจากคนในครอบครัว
ผู้พิการได้รับการดูแลและคุ้มครอง ทั้งจากรัฐและจากคนในครอบครัว
เยาวชนได้รับการดูแลและคุ้มครอง ทั้งจากรัฐและจากคนในครอบครัว
ผู้หญิงมีสิทธิต่างๆ เท่าเทียมกับผู้ชาย
ครอบครัวมีความอบอุ่นและสังคมมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ด้านเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยการผลิต
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
การควบคุมราคาสินค้าทุกชนิดให้คงที่ ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย โดยสำหรับผู้ซื้อ ราคาของไม่แพงขึ้น และสำหรับผู้ขาย ราคาก็ไม่ได้ลดลง
ประชาชนมีงานทำและได้รับการพัฒนาฝีมือ
ที่ดินทุกประเภท ทั้งที่ดินทำกินในภาคเกษตร และที่ดินใช้ในอุตสาหกรรมถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น พื้นที่ 1 ไร่ สามารถสร้างรายได้สูง
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของธนาคารได้อย่างสะดวก 
ด้านผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
เศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดมีการเติบโตดี
ภาคเกษตรกรรมมีการเติบโตดี
ภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตดี
ภาคบริการมีการเติบโตดี
ด้านการป้องกันสาธารณภัย
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
สังคมปลอดภัยจากอาชญากรรมต่างๆ เช่น การลักขโมย วิ่งราว การ ทำร้ายร่างกาย
สังคมปลอดภัยจากอุบัติเหตุในทุกด้าน
มีบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เพียงพอ เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ กล้องวงจรปิด เป็นต้น
ด้านความปลอดภัยในโลกดิจิตอล
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
สังคมไม่มีภัยที่เกิดจากคอมพิวเตอร์ เช่น การโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว
สังคมไม่มีภัยจากการทำลายระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์
ด้านการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
จังหวัดมีงบประมาณในการป้องกันภัยธรรมชาติมากเพียงพอ
จังหวัดมีระบบบริหารจัดการที่ดีเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว
จังหวัดมีระบบการบริหารจัดการปัญหาภัยแล้งที่ดี
จังหวัดมีระบบการบริหารจัดการที่ดีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงปัญหาไฟป่า 
จังหวัดมีระบบการบริหารจัดการที่ดีเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วม
จังหวัดมีระบบการบริหารจัดการที่ดีเมื่อเกิดปัญหาพายุ และลมมรสุม
ด้านการมีสิทธิและเสรีภาพ
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
ประชาชนมีเสรีภาพในการชีวิต เช่น สามารถใช้บริการต่างๆ ของรัฐได้ หรือสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีอิสระ
ประชาชนมีสิทธิทางการเมือง เช่น การใช้สิทธิไปเลือกตั้ง มีสิทธิออกเสียงในประเด็นที่สำคัญกับจังหวัด
ประชาชนรู้และเคารพหน้าที่พลเมือง เช่น ทำตามกฎหมาย จ่ายภาษี เคารพกฎจราจร
ด้านประสิทธิภาพของระบบตุลาการ
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ เช่น เมื่อมีความจำเป็นสามารถเข้าถึงศาล สามารถหาทนาย สามารถฟ้องร้องได้ ฯลฯ
ระบบตุลาการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เช่น สามารถดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วและยุติธรรม
ด้านประสิทธิภาพของการดำเนินงานภาครัฐ
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
จังหวัดมีมีบุคลากรภาครัฐที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี เช่น มีความสามารถในการจัดเก็บภาษี มีสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามที่วางแผนไว้
ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพจากภาครัฐ
ด้านโปร่งใสและการปราบปรามคอร์รัปชั่น
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
การปฏิบัติราชการปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่น
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
พื้นที่ป่าไม้ได้รับการดูแลและฟื้นฟู
มีระบบการบริหารจัดการน้ำที่ดี 
สัตว์ป่าได้รับการปกป้อง ดูแล
ด้านการจัดการพลังงาน
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
มีการส่งเสริมให้ผลิตพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
ด้านการจัดการระบบสาธารณูปโภค
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
ประชาชนมีน้ำประปาใช้ และน้ำไหลตลอดปี
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และไม่มีไฟฟ้าขัดข้อง
ด้านการพัฒนาระบบขนส่ง
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
มีเส้นทางถนนที่เพียงพอและถนนได้มาตรฐาน
มีเส้นทางรถไฟที่เพียงพอและเดินทางตรงต่อเวลา
มีสนามบินที่รองรับคนได้เพียงพอและเที่ยวบินตรงต่อเวลา
มีท่าเรือพาณิชย์ที่สามารถรองรับตู้สินค้าได้เพียงพอและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
มีต้นทุนในการขนส่งสินค้าต่ำ
ด้านการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคม
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
ในพื้นที่จังหวัดมีสัญญาณมือถือที่ครอบคุลม สามารถใช้ได้ทุกที่อย่างสะดวก 
ในพื้นที่จังหวัดมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ได้อย่างสะดวก
ด้านการจัดการขยะและมลภาวะ
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี 
แหล่งน้ำสะอาด ไม่เน่าเหม็น
อากาศดี ไม่มีฝุ่นควัน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms