แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้จังหวัดมุ่งเน้นให้ความสำคัญ
กรุณาเลือกตามความคิดเห็นของท่านว่าแต่ละประเด็นท่านต้องการให้จังหวัดให้ความสำคัญมากน้อยเพียงใด
ด้านสาธารณสุข
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
ประชาชนมีสุขภาพดีและไม่เป็นโรค
ประชาชนมีอาหารและน้ำดื่มที่สะอาด เพียงพอ และถูกสุขลักษณะ และมีห้องน้ำที่สะอาดใช้
สถานพยาบาลต่างๆ ในจังหวัด มีบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือที่เพียงพอ เช่น มีหมอ พยาบาล เตียงผู้ป่วย และเครื่องมือทางการแพทย์
ประชาชนไม่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรค เช่น ได้รับวัคซีนป้องกันโรค ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และทราบถึงอันตรายของภัยจากบุหรี่ สุรา ยาเสพติด เป็นต้น
Clear selection
ด้านการศึกษา
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
ประชาชนสามารถอ่านออกเขียนได้
นักเรียนเข้าใจสิ่งที่ครูสอนและสามารถสอบได้คะแนนดี
เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา
โรงเรียนมีครู หนังสือ และสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ 
Clear selection
ด้านความยากจนและความเท่าเทียมทางรายได้
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
ประชาชนมีรายได้และไม่ยากจน
ประชาชนมีเงินเก็บและไม่มีหนี้สิ้น
ลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนให้น้อยลง
Clear selection
ด้านการคุ้มครองสิทธิทางสังคม
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและคุ้มครอง ทั้งจากรัฐและจากคนในครอบครัว
ผู้พิการได้รับการดูแลและคุ้มครอง ทั้งจากรัฐและจากคนในครอบครัว
เยาวชนได้รับการดูแลและคุ้มครอง ทั้งจากรัฐและจากคนในครอบครัว
ผู้หญิงมีสิทธิต่างๆ เท่าเทียมกับผู้ชาย
ครอบครัวมีความอบอุ่นและสังคมมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
Clear selection
ด้านเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยการผลิต
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
การควบคุมราคาสินค้าทุกชนิดให้คงที่ ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย โดยสำหรับผู้ซื้อ ราคาของไม่แพงขึ้น และสำหรับผู้ขาย ราคาก็ไม่ได้ลดลง
ประชาชนมีงานทำและได้รับการพัฒนาฝีมือ
ที่ดินทุกประเภท ทั้งที่ดินทำกินในภาคเกษตร และที่ดินใช้ในอุตสาหกรรมถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น พื้นที่ 1 ไร่ สามารถสร้างรายได้สูง
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของธนาคารได้อย่างสะดวก 
Clear selection
ด้านผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
เศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดมีการเติบโตดี
ภาคเกษตรกรรมมีการเติบโตดี
ภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตดี
ภาคบริการมีการเติบโตดี
Clear selection
ด้านการป้องกันสาธารณภัย
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
สังคมปลอดภัยจากอาชญากรรมต่างๆ เช่น การลักขโมย วิ่งราว การ ทำร้ายร่างกาย
สังคมปลอดภัยจากอุบัติเหตุในทุกด้าน
มีบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เพียงพอ เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ กล้องวงจรปิด เป็นต้น
Clear selection
ด้านความปลอดภัยในโลกดิจิตอล
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
สังคมไม่มีภัยที่เกิดจากคอมพิวเตอร์ เช่น การโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว
สังคมไม่มีภัยจากการทำลายระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์
Clear selection
ด้านการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
จังหวัดมีงบประมาณในการป้องกันภัยธรรมชาติมากเพียงพอ
จังหวัดมีระบบบริหารจัดการที่ดีเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว
จังหวัดมีระบบการบริหารจัดการปัญหาภัยแล้งที่ดี
จังหวัดมีระบบการบริหารจัดการที่ดีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงปัญหาไฟป่า 
จังหวัดมีระบบการบริหารจัดการที่ดีเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วม
จังหวัดมีระบบการบริหารจัดการที่ดีเมื่อเกิดปัญหาพายุ และลมมรสุม
Clear selection
ด้านการมีสิทธิและเสรีภาพ
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
ประชาชนมีเสรีภาพในการชีวิต เช่น สามารถใช้บริการต่างๆ ของรัฐได้ หรือสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีอิสระ
ประชาชนมีสิทธิทางการเมือง เช่น การใช้สิทธิไปเลือกตั้ง มีสิทธิออกเสียงในประเด็นที่สำคัญกับจังหวัด
ประชาชนรู้และเคารพหน้าที่พลเมือง เช่น ทำตามกฎหมาย จ่ายภาษี เคารพกฎจราจร
Clear selection
ด้านประสิทธิภาพของระบบตุลาการ
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ เช่น เมื่อมีความจำเป็นสามารถเข้าถึงศาล สามารถหาทนาย สามารถฟ้องร้องได้ ฯลฯ
ระบบตุลาการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เช่น สามารถดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วและยุติธรรม
Clear selection
ด้านประสิทธิภาพของการดำเนินงานภาครัฐ
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
จังหวัดมีมีบุคลากรภาครัฐที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี เช่น มีความสามารถในการจัดเก็บภาษี มีสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามที่วางแผนไว้
ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพจากภาครัฐ
Clear selection
ด้านโปร่งใสและการปราบปรามคอร์รัปชั่น
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
การปฏิบัติราชการปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่น
Clear selection
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
พื้นที่ป่าไม้ได้รับการดูแลและฟื้นฟู
มีระบบการบริหารจัดการน้ำที่ดี 
สัตว์ป่าได้รับการปกป้อง ดูแล
Clear selection
ด้านการจัดการพลังงาน
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
มีการส่งเสริมให้ผลิตพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
Clear selection
ด้านการจัดการระบบสาธารณูปโภค
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
ประชาชนมีน้ำประปาใช้ และน้ำไหลตลอดปี
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และไม่มีไฟฟ้าขัดข้อง
Clear selection
ด้านการพัฒนาระบบขนส่ง
สำคัญมากที่สุด
สำคัญมาก
สำคัญปานกลาง
สำคัญน้อย
สำคัญน้อยที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น
มีเส้นทางถนนที่เพียงพอและถนนได้มาตรฐาน
มีเส้นทางรถไฟที่เพียงพอและเดินทางตรงต่อเวลา
มีสนามบินที่รองรับคนได้เพียงพอและเที่ยวบินตรงต่อเวลา
มีท่าเรือพาณิชย์ที่สามารถรองรับตู้สินค้าได้เพียงพอและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
มีต้นทุนในการขนส่งสินค้าต่ำ