[แบบสอบถาม] ความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการลงทะเบียนเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตต่อการ ลงทะเบียนเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยนเรศวร ข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ไม่มีผลต่อการเรียนของท่านแต่ประการใด ผู้วิจัยจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่าน

แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปัญหาในการลงทะเบียนเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนิสิตต่อการลงทะเบียนเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

*****************************************************************************************************************************************************

    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

    โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน ตามสถานภาพของท่าน
    This is a required question
    This is a required question